– Arbeidsledigheten har samlet sett gått ned de siste tre månedene etter en økning i juli. Så langt i år har både bruttoledigheten og antall helt ledige gått videre ned, men saktere enn i fjor. Det er fortsatt i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Andel helt ledige var på 2,3 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av oktober, ifølge sesongjusterte tall. Denne andelen har holdt seg ganske stabilt på mellom 2,4 og 2,3 prosent så langt i år, men innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos NAV har bidratt til noe høyere ledighetstall siden juli (se faktaboks).

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I oktober var det i gjennomsnitt 740 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

Regionale forskjeller avtar

Hittil i år har antall ledige gått ned eller holdt seg stabilt i de fleste fylkene, ifølge sesongjusterte tall. Rogaland, Agder-fylkene og Møre og Romsdal har hatt den største prosentvise nedgangen. De store forskjellene i ledighetsnivået som oppsto mellom fylkene under den oljerelaterte nedgangskonjunkturen har derfor blitt mindre i år.

Stadig færre ledige ingeniører

Antall ledige ingeniører og ikt-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten, fulgt av industriarbeid samt bygg og anlegg.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall

okt2018Figur1

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall

okt2018Figur2

Kilde: NAV

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av oktober var det registrert 61 500 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 4 500 sammenliknet med oktober i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,4 prosent av arbeidsstyrken for ett år siden til 2,2 prosent i oktober i år. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i oktober.

Til sammen var 76 500 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 8 900 færre enn i oktober i fjor, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i fjor.

Fortsatt størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Antall helt ledige i oktober var lavere enn i oktober i fjor innen de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-29 %), industriarbeid (-20 %) samt bygg og anlegg (-18 %).

Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,9 prosent.

Færre ledige i de fleste fylkene

Arbeidsledigheten i oktober var lavere i de fleste fylkene sammenliknet med oktober i fjor. Nedgangen var størst i Rogaland med 27 prosent, fulgt av Aust-Agder med 25 prosent. Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i oktober med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I oktober ble det registrert 39 000 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 600), ingeniør- og ikt-fag (5 200) samt bygg og anlegg (5 100).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.