Antallet arbeidssøkere økte gjennom november

Ved utgangen av november var det registrert 196 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9 300 flere enn ved utgangen av oktober. 

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå. Det er viktig å jobbe for å unngå langvarig utenforskap blant utsatte grupper, og da ikke minst blant unge voksne, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.  

109 000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av november, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledig og arbeidssøkere på tiltak, var på 124 000 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 72 300 personer registrert som delvis ledige. 

Tall fra NAV viser at 29 700 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 31 800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har dermed økt med 6 800 siden oktober, og er hovedgrunnen til økningen i antallet arbeidssøkere den siste måneden. 

Ved utgangen av november var det registrert 9 600 flere helt ledige enn i oktober. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Det er særlig antallet helt permitterte som har økt. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 1 100 i løpet av november, slik at økningen i bruttoledigheten den siste måneden er på 10 600. 

Antallet delvis ledige har derimot gått ned den siste måneden. Det er nå 1 300 færre delvis ledige enn ved utgangen av oktober, hovedsakelig som en følge av en nedgang i antallet delvis permitterte. 

Dermed har antallet arbeidssøkere økt med 9 300 personer den siste måneden. Økningen i antall arbeidssøkere var særlig stor i uke 47 med 6 000 flere arbeidssøkere, men økningen den siste uken har vært på 1 700 personer. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020 

Helt ledige november - 2020.PNG
Kilde: NAV

Økt tilgang på arbeidssøkere 

Antallet nye arbeidssøkere har økt kraftig den siste måneden. I november har 31 400 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Dette er 13 300 flere enn i oktober. De som oppgir permittering som registreringsårsak utgjør 55 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 24 prosent i forrige måned. 8 800 av de nye arbeidssøkerne, eller 28 prosent, har bakgrunn fra overnattings- og serveringsvirksomhet. 

Størst økning innen reiseliv og transport 

Antallet helt ledige har gått opp for flertallet av yrkesgruppene fra oktober til november. Målt i antall personer er økning størst innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 6 300 og 1 900 flere helt ledige enn i oktober. Antallet helt ledige har gått mest ned blant personer uten yrkeserfaring (eller ikke oppgitt) og innen barne- og ungdomsarbeid. 

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent. 

Antallet delvis ledige har gått ned i alle yrkesgrupper, med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske, reiseliv og transport, samt blant personer med ukjent yrkeserfaring. Nedgangen denne måneden var størst inn butikk- og salgsarbeid, industriarbeid, samt ingeniør- og ikt-fag. 

Flere helt ledige i alle fylker 

Antallet helt ledige har gått opp i alle fylker i løpet av november. Den prosentvise oppgangen er størst i Oslo, hvor det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober. Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige. 

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent. 

Antallet delvis ledige har gått ned i alle fylker, men unntak av Oslo og Troms og Finnmark. Den relative nedgangen er størst i Møre og Romsdal. 

Størst økning i arbeidsledigheten blant de yngste  

Antallet helt ledige har økt i alle aldersgrupper fra oktober til november. Oppgangen var størst blant de under 25 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen. Antallet delvis ledige gikk opp for de under 30 år, mens det gikk ned blant de fra 30 år og over. 

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 5,4 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no 

I løpet av november ble det registrert 28 100 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 600), ingeniør- og ikt-fag (3 300) samt bygg- og anlegg (2 600). Nedgangen i antallet nye stillinger var størst innen reiseliv og transport med 45 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

Arbeidsledigheten øker for første gang på over et halvt år 

Ifølge sesongjusterte tall har antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten falt jevnt fra toppen i mars og fram til oktober. Denne måneden har imidlertid utviklingen snudd, og den registrerte ledigheten og bruttoledigheten økte med henholdsvis 10 og 8 prosent sammenlignet med oktober. Bruttoledigheten har økt eller holdt seg stabil for de fleste yrkesgruppene i november. Unntakene er innen bygg- og anlegg og blant personer uten yrkeserfaring (eller ikke oppgitt), der bruttoledigheten har gått noe ned. Bruttoledigheten har økt i alle fylker unntatt Møre og Romsdal der utviklingen har vært stabil. 

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall.

Helt ledige og bruttoledigheten november 2020.PNG
Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - november 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - november 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - november 2020 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - november 2020 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - november 2020 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - november 2020 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - november 2020 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at 15-20 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i november 2020 er om lag den samme som i november 2019. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.