Liten nedgang i arbeidsledigheten i februar

I februar ble det 300 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 500 personer.

– Den registrerte arbeidsledigheten har endret seg lite de siste månedene. Arbeidsledigheten holder seg dermed fortsatt stabil på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget på 2,2 prosent av arbeidsstyrken siden august i fjor, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har holdt seg uendret på 2,7 prosent de siste seks månedene. 

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall   

Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte. 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av februar var det registrert 65 400 helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer en nedgang på 2 900 personer sammenliknet med februar i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken mot 2,4 prosent i februar i fjor. 46 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar. 

Til sammen var 79 900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av februar. Det er 4 500 færre enn i februar i fjor. Bruttoledigheten utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,0 prosent i februar i fjor. 

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,8 prosent.

Sammenliknet med februar i fjor var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere (-21 %).

Høyest ledighet i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark hadde den høyeste ledigheten i februar med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Nordland, Innlandet, Trøndelag samt Troms og Finnmark, alle med 2,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Det er lavere ledighet i de aller fleste fylkene sammenliknet med februar i fjor. Ledigheten har gått mest ned i Vestland (-13 %). I Agder var arbeidsledigheten på samme nivå som i februar i fjor, mens Viken var eneste fylke med en økning i ledigheten (4 %).

Redusert ledighet i alle aldersgrupper

Ved utgangen av februar var ledigheten høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldersgruppen under 20 år, med 1,4 prosent.

Alle aldersgrupper hadde lavere ledighet sammenliknet med februar i fjor. Nedgangen var størst i aldersgruppen under 20 år (-7 %).

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av februar ble det registrert 41 400 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (10 200) og ingeniør- og ikt-fag (4 100).

For mer informasjon kontakt pressevakta hos NAV på telefon 40 00 31 44.

Hovedtall arbeidsmarkedet - februar 2020 (pdf) Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - februar 2020 (pdf) Helt ledige etter fylke og kommune - februar 2020 (pdf) Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside Arbeidsmarkedet nå - februar 2020 (pdf)

Fakta

Spesielle forhold
Det er brudd i statistikk over antall helt ledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddet anses å være tilnærmet ferdig per januar 2019. Dermed er tall fra og med januar 2020 sammenliknbare med året før. 

Se også nærmere omtale i punkt 5  Om statistikken – Arbeidssøkjarar – www.nav.no.

Sesongjusterte tall
Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. De sesongjusterte tallene er korrigert for bruddet i november.  

For mer om metoden som brukes, se Om statistikken