8 100 flere arbeidssøkere i januar

I januar er det registrert 201 400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 8 100 flere enn i desember. 

124 000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 138 800 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 62 600 registrert som delvis ledige.  

Tall fra NAV viser at 37 500 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 29 200 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har dermed gått opp med 5 700 siden desember.   

– I løpet av januar har antallet arbeidssøkere økt nok en gang, etter en nedgang i desember. Mye av økningen skyldes naturlige sesongvariasjoner, ettersom mange arbeidskontrakter avsluttes i desember. Smitteverntiltakene i starten av januar har også stor betydning, noe som viser seg ved at permitterte utgjør en stor andel av de nyregistrerte arbeidssøkerne. Hvor stor betydning nedstengningen forrige helg fikk, ser vi først tirsdag når tallene for inneværende uke er klare, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

Ledighetstallene er hentet ut morgenen 26. januar, og fanger derfor i liten grad opp permitteringer som skyldes nedstengningen forrige helg i 25 kommuner i Oslo og Viken. 

Ved utgangen av januar var det registrert 17 000 flere helt ledige enn i desember. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Det er normalt at antallet helt ledige øker i januar som følge av at mange kontrakter opphører ved årsskiftet. Antallet arbeidssøkere på tiltak har gått ned med 200 i januar, slik at økningen i bruttoledigheten den siste måneden er på 16 800. Det er nå 8 700 færre delvis ledige enn i desember.  

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020 og hittil i 2021.  

Ledige januar 2021 antall.PNG
Kilde: NAV

Flere nye arbeidssøkere 

38 300 personer har registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV siden desember. Dette tilsvarer 1 400 per virkedag, mens det i desember var 1 100. De som oppgir permittering som registreringsårsak utgjør 45 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 39 prosent forrige måned. De som mistet jobben utgjør 21 prosent, mot 24 prosent i desember. 

Størst oppgang innen reiseliv og transport 

Antallet helt ledige har gått opp i alle yrkesgrupper fra desember til januar. Målt i antall personer er oppgangen størst i reiseliv og transport, med 4 100 flere helt ledige enn i desember, etterfulgt av butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 3 800 og 2 200 flere helt ledige.  

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 13,5 prosent, og lavest innen undervisning med 1,1 prosent. 

Antallet delvis ledige har gått ned i alle yrkesgrupper fra desember til januar. Nedgangen denne måneden var størst innen reiseliv og transport samt bygg og anlegg, begge med 1 400 færre delvis ledige.  

Flere helt ledige i alle fylker 

Antallet helt ledige har gått opp i alle fylker i januar. Den prosentvise oppgangen er størst i Trøndelag (33 %) og Agder (23 %). 

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 6,4 prosent, og lavest i Nordland med 3,0 prosent.  

Antallet delvis ledige har gått ned i alle fylkene. Den prosentvis største nedgangen finner vi i Rogaland, Agder og Vestland, alle med en nedgang på 14 prosent. 

Størst økning i arbeidsledigheten blant de yngste  

Antallet helt ledige har gått opp i alle aldersgrupper fra desember til januar. Oppgangen er størst blant dem under 30 år.  

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant dem mellom 20 og 24 år med 6,3 prosent, og lavest blant dem under 19 år med 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 

Antallet delvis ledige har gått ned i alle aldersgrupper. Nedgangen er størst blant dem under 30 år.  

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no 

Siden desember er det blitt registrert 53 600 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (13 900), ingeniør- og ikt-fag (7 000) samt bygg og anlegg (4 600). På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke direkte sammenlignbare med januar 2020 (se faktaboks). 

Lavere økning i arbeidsledigheten korrigert for sesongvariasjoner 

Ifølge sesongjusterte tallhar antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten gått opp med henholdsvis 2 800 (3 %) og 3 800 (3 %) fra desember til januar. Det sesongjusterte antallet helt ledige har gått opp i de fleste fylker, og for alle aldersgrupper med unntak av de over 60 år, der ledigheten er uendret. Det er en tydelig oppgang i antallet helt ledige innenfor butikk- og salgsarbeid.  

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall  

Ledige januar 2021 prosent.PNG
Kilde: NAV

 

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - januar 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - januar 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - januar 2021 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - januar 2021 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - januar 2021 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - januar 2021 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - januar 2021 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

 

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i januar 2021 er om lag den samme som i januar 2020. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV. 

Ledige stillinger

NAV vedlikeholder stillingsdatabasen arbeidsplassen.no, som omfatter stillinger fra samarbeidspartnere, stillinger som arbeidsgivere registrerer selv elektroniske eller manuelt og stillinger som meldes til NAV på andre måter.

Databasen omfatter stillingsannonser med én, flere eller ukjent antall stillinger i annonsen. For stillingsannonser med ukjent antall stillinger har NAV fram til 2019 for statistikk lagt inn at dette er to stillinger, basert på analyser av antall stillinger per annonse der det er kjent. I forbindelse med IT-endringer i NAV har dette tallet feilaktig blitt satt til én i 2020. Feilen omfatter ikke stillinger i kategorien «Meldt til NAV». Feilen er korrigert fra og med januar 2021. Ved sammenlikning med tidligere publisert statistikk må man ta hensyn til feilen. NAV vil publisere estimat for feilen per måned i 2020 senere og eventuelt også korrigere statistikken. 

For januar 2020 viser publisert statistikk 44 500 nye stillinger, mens det korrekte tallet er om lag 52 000 stillinger. Det vil si at estimert endring fra januar 2020 med 52 000 stilinger til januar 2021 med 53 570 stilinger er  

  • om lag 1 600 flere stilinger 
  • 13 færre stilinger per virkedag 
  • 1 prosent færre per virkedag