6 500 flere arbeidssøkere i februar

Ved utgangen av februar er det registrert 207 900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 6 500 flere enn i januar.

120 500 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av februar, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 137 100 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 70 900 registrert som delvis ledige. 

37 800 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 35 300 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har gått opp med 6 500 siden januar. Økningen i antallet arbeidssøkere siste måned skyldes dermed flere permitterte, og i all hovedsak flere delvis permitterte.

– Hele økningen i antallet arbeidssøkere den siste måneden har kommet i Viken, Vestland og Oslo, og må ses i sammenheng med smitteutbruddene vi har hatt i disse områdene. I resten av landet har det samlet vært en liten nedgang i antallet arbeidssøkere den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020 og hittil i 2021.
 

Ledige februar 2021 Antall.PNG
Kilde: NAV

Flere nye arbeidssøkere

I løpet av februar registrerte 31 600 personer seg som arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 1 600 per virkedag, mot 1 400 i januar. Over halvparten, 55 prosent, oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg, mot 45 prosent i januar. Personer som har jobbet i varehandelen utgjør den største gruppen av de nye arbeidssøkerne. 

Størst økning innen butikk- og salgsarbeid

Den siste måneden har antallet helt ledige falt for de fleste yrkesgrupper, mens antall delvis ledige har økt. Innen butikk- og salgsarbeid har det imidlertid vært en klar økning i begge grupper, med henholdsvis 1 700 flere helt ledige og 2 400 flere delvis ledige. 

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i tilknytning til smitteutbrudd i Oslo, Viken og Vestland, sier Holte.

Ved utgangen av februar var andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 12,6 prosent, og lavest innen undervisningsyrker med 1,0 prosent.

Stor forskjell mellom fylker

Den siste måneden har antallet arbeidssøkere økt i mest Viken, Vestland og Oslo. Til sammen er det 6 700 flere arbeidssøkere i disse tre fylkene enn det var i januar. I resten av landet har antallet arbeidssøkere falt med 200 personer. 

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 6,4 prosent, og lavest i Nordland med 2,8 prosent.  

Flere ledige stillinger

I løpet av februar ble det registrert 47 300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 400 nye ledige stillinger per virkedag, opp fra 1 900 per virkedag i januar. 

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (12 500), ingeniør- og ikt-fag (5 200) samt bygg og anlegg (3 900). På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke direkte sammenlignbare med februar 2020 (se faktaboks).

– Til tross for korona har etterspørselen etter arbeidskraft holdt seg godt oppe. Det er likevel stor forskjell for ulike yrkesgrupper. Innen reiseliv og transport er det mange arbeidsledige og relativt få ledige stillinger, mens det for andre yrkesgrupper er flere ledige stillinger enn det er arbeidsledige, sier Holte.

Liten økning i arbeidsledigheten korrigert for sesongvariasjoner

Ifølge sesongjusterte tall har antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten gått opp med henholdsvis 800 og 300 personer fra januar til februar. Bruttoledigheten har økt i Vestland, Viken og Oslo, mens Trøndelag, samt Troms og Finnmark har hatt størst prosentvis nedgang. Det har vært en klar økning i bruttoledigheten innen butikk- og salgsarbeid, mens det har vært nedgang innen blant annet reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid, samt ingeniør- og ikt-fag.

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall 
 

Ledige februar 2021 prosent.PNG
Kilde: NAV

 

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - februar 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - februar 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - februar 2021 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - februar 2021 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - februar 2021 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - februar 2021 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - februar 2021 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i februar 2021 er om lag den samme som i 2020. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.

Ledige stillinger

NAV har oppdaget at publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er for lav. Statistikk er korrigert fra og med januar 2021. For februar 2020 viser publisert statistikk 41 400 nye stillinger, mens det korrekte tallet er om lag 47 000 stillinger. Det vil si at estimert endring fra februar 2020 til februar 2021 er

  • om lag 300 flere stilinger
  • 16 flere stilinger per virkedag
  • 1 prosent flere per virkedag

NAV har valgt å fjerne tallene fra kolonnen «Endring fra i fjor per virkedag. Prosent» i tabellene som inneholder stillinger.

Nærmere om feilen: NAV vedlikeholder stillingsdatabasen Arbeidsplassen.no. Denne omfatter stillinger fra samarbeidspartnere, stillinger som arbeidsgivere registrerer selv elektronisk eller manuelt, og stillinger som meldes til NAV på andre måter. Databasen omfatter stillingsannonser med en, flere eller ukjent antall stillinger i annonsen. For stillingsannonser med ukjent antall stillinger har NAV fram til 2019 for statistikk lagt inn at dette er to stillinger, basert på analyser av antall stillinger per annonse der det er kjent. I forbindelse med IT-endringer i NAV har dette tallet feilaktig blitt satt til en i 2020. Feilen omfattet ikke stillinger i kategorien «Meldt til NAV». Feilen er korrigert fra og med januar 2021. Ved sammenlikning med tidligere publisert statistikk må man ta hensyn til feilen. NAV vil publisere estimat for feilen per måned i 2020 senere og eventuelt også korrigere statistikken.