6 300 færre arbeidssøkere i mai

Ved utgangen av mai er det registrert 183 900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner falt antallet arbeidssøkere med 6 300 fra april.

– Det har vært en stor nedgang i antallet arbeidssøkere den siste måneden, etter at smittevernstiltakene har blitt lettet på flere steder. Men effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir synlig først neste måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

94 100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 111 600 personer, eller 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 72 300 registrert som delvis ledige.

26 900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 38 800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1: Utvikling i antall helt ledige, delvis ledige, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, samt antall arbeidssøkere i alt per måned. Sesong- og bruddjusterte tall  

0521-ledighet-antall.PNG

Kilde: NAV

Figur 2: Utvikling i andel helt ledige, delvis ledige, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, samt arbeidssøkere i alt per måned. Prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall  

0521-ledighet-andel.PNG

Kilde: NAV

I løpet av mai registrerte 10 400 personer seg som arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 600 per virkedag, ned fra 900 per virkedag i april. 19 prosent oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg, mot 42 prosent i april. 

Størst nedgang innen butikk og salgsarbeid

Antallet arbeidssøkere har falt for samtlige yrkesgrupper fra april til mai. Nedgangen var størst blant personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, fulgt av serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport. Antallet helt ledige innen butikk- og salgsarbeid falt med 6 000 personer, justert for normale sesongvariasjoner, i tillegg var det en liten nedgang i antall delvis ledige.

– Mange kommuner på Østlandet har kunnet gjenåpne butikker i løpet av den siste måneden. Dette gir en betydelig nedgang i antall arbeidssøkere innen butikk- og salgsarbeid, sier Holte.

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport, med 10,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,9 prosent. 

Størst nedgang i Viken

Antallet arbeidssøkere har falt i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen har vært størst i Viken (-8 %). Antall helt ledige falt kraftig, mens antall delvis ledige økte noe. Antall arbeidssøkere falt også kraftig i Vestfold og Telemark, samt Oslo.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 5,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,2 prosent.

Størst nedgang for unge

Det var størst nedgang i antallet arbeidssøkere blant de under 30 år den siste måneden (-6 %), justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen var særlig stor blant helt ledige, mens antallet delvis ledige under 30 år økte noe.

Ved utgangen av mai er andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 30-39 år, med 4,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest for de under 20 år, med 1,4 prosent.

Flere ledige stillinger

I løpet av mai ble det registrert 47 900 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 800 nye ledige stillinger per virkedag, mot 2 700 per virkedag i april. 

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (8 300), bygg og anlegg (5 300) samt reiseliv og transport (4 700). På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke direkte sammenlignbare med mai 2020 (se faktaboks). 

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144 eller presse@nav.no.

Se statistikken:

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - mai 2021 (pdf) 

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - mai 2021 (pdf) 

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - mai 2021 (pdf) 

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - mai 2021 (pdf) 

Helt ledige - Januar 1991 - mai 2021 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - mai 2021 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - mai 2021 (pdf)

Fakta

Delvis ledige
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10-15 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i mai 2021 er noe høyere enn samme periode året før. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.

Ledige stillinger
NAV har avdekket at publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er for lav. Vi har derfor valgt å fjerne tallene for endring fra året før i stillingstabellene. For mai i fjor viser publisert statistikk 28 000 nye stillinger, mens Nav estimerer at det korrekte tallet er om lag 32 100 stillinger.  Basert på dette estimerer NAV at det i mai 2021 i var en økning på 15 800 stillinger, 1 036 flere stillinger per virkedag eller 58 prosent flere per virkedag i forhold til i fjor. Den store økningen må sees i sammenheng med at det var få stillinger utlyst i fjor på grunn av Covid-19 pandemien. NAV har også korrigert stillingsstatistikk for januar - mars 2021.  For januar og februar er endringen marginale, mens for mars er antall stillinger endret fra 45 700 til 47 900.

Sesongjusterte tall
Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om sesongjusteringsmetode