39 600 færre arbeidssøkere i juli

Ved utgangen av juli var det registrert 232 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 39 600 færre enn ved utgangen av juni.

139 800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 149 400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83 400 personer registrert som delvis ledige. Tall fra NAV viser at 52 900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 55 500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Sammenlignet med juni er det registrert 3 900 flere helt ledige. Dette henger sammen med at delvis ledige normalt har mindre arbeid i juli og flere da er helt ledige, se faktaboks «sesongjustering». Bruttoledigheten har økt med 2 200 personer den siste måneden. 

Antallet registrerte delvis ledige har derimot gått kraftig ned i løpet av juli. Det er nå 41 800 færre delvis ledige enn ved utgangen av juni. Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli. 

Figur 1: Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke for 2020

Graf antall juli 2020

Kilde: NAV

Størst nedgang innen reiseliv og transport

Fem yrkesgrupper opplevde en nedgang i antallet registrert som helt ledige, mens antallet økte i åtte yrkesgrupper i løpet av juli. Målt i antall personer var nedgangen størst innen reiseliv og transport med 2 900 personer. Oppgangen var størst innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning med henholdsvis 2 200 og 1 300 flere helt ledige sammenlignet med forrige måned.  

Det har derimot vært en nedgang i antallet delvis ledige innen alle yrkesgrupper den siste måneden. Den største nedgangen finner vi innen butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid.

Ved utgangen av juli var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 10,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,5 prosent.

Oppgang i arbeidsledigheten i de fleste fylker

Antallet registrerte helt ledige har gått opp i de fleste fylker den siste måneden. Fylket med den største prosentvise oppgangen er Agder med 8 prosent, mens Nordland hadde den største prosentvise nedgangen med 5 prosent. Antallet delvis ledige har derimot gått ned i alle fylker i løpet av juli.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juli høyest i Oslo med 6,7 prosent, og lavest i Nordland med 3,2 prosent.

Lavere registrert arbeidsledighet blant de yngre aldersgruppene 

Antallet registrert som helt ledige gikk ned blant dem under 30 år sammenlignet med forrige måned. Nedgangen var størst blant de under 20 år. Blant de over 30 år har ledigheten gått opp sammenlignet med juni, og den største oppgangen var blant de mellom 50 og 59 år. 
Antallet delvis ledige har fortsatt å falle i alle aldersgrupper den siste måneden. 

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest blant de mellom 20 og 24 år med 6,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest blant de under 20 år med 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av juli ble det registrert 20 000 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 4 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (3 800) og butikk- og salgsarbeid (2 700).

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ble det registrert 200 nye utlysninger og yrkesgruppen var dermed den med størst økning i utlyste stillinger per virkedag sammenlignet med fjoråret (60 %), etterfulgt av serviceyrker og annet arbeid (38 %)

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside
Hovedtall arbeidsmarkedet - juli 2020 (pdf)
Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - juli 2020 (pdf)
Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - juli 2020 (pdf)
Helt ledige - Januar 1991 - juli 2020 (pdf )
Helt ledige etter fylke og kommune - juli 2020 (pdf)
Arbeidsmarkedet nå - juli 2020 (pdf)

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at 15-20 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen er høyere om sommeren enn resten av året, da det er færre ledige som jobber om sommeren, særlig blant de som jobber få timer. Andelen i 2020 er på om lag samme nivå som i juli 2019. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Dvs. at noen av de delvis ledige trolig er fullt sysselsatt og antallet delvis ledige kan være noe for høyt i statistikken.

Sesongjustering

Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren. Sesongjusteringen justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. I perioden fra mars mot sommeren opplevde Norge først en ekstraordinær økende og deretter en gradvis fallende arbeidsledighet frem mot sommeren som ikke skyltes normale sesongvariasjoner, men den helt spesielle situasjonen i norsk og internasjonal økonomi på grunn av tiltakene for å bekjempe koronapandemien. Sesongjusteringsmetoden klarte ikke å ta hensyn til de kraftige endringene på en god nok måte for mars og de nærmeste månedene og NAV har derfor valgt å ikke publisere sesongjusterte tall i denne perioden. Ledighetstallene har de siste par månedene vist tegn til stabilisering og tidsseriene er lange nok til av NAV kan produsere rimelige sesongjusterte tall igjen. NAV planlegger å publisere sesongjusterte tall fra august 2020.