3 900 flere arbeidssøkere i mars

Ved utgangen av mars er det registrert 211 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongsvingninger økte antallet arbeidssøkere med 3 900 personer fra februar.

– I mars har vi igjen over 210 000 arbeidssøkere registrert hos NAV. Dette er det høyeste antallet siden september i fjor, og understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

119 300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 136 900 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 74 900 registrert som delvis ledige. Totalt er det 211 700 arbeidssøkere. 

40 300 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 39 300 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har gått opp med 6 400 siden februar. Dette antallet er ikke justert for sesongvariasjoner. 

Figur 1. Helt ledige, delvis ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i antall. Sesong- og bruddjusterte tall.

Ledige mars 2021 Antall.PNG
Kilde: NAV

 

Figur 2. Helt ledige, delvis ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall.

Ledige mars 2021 andel.PNG
Kilde: NAV

 

Andelen helt ledige lå på 4,1 prosent av arbeidsstyrken i mars, justert for sesongvariasjoner. Bruttoledigheten, altså andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, lå på 4,6 prosent.  Begge disse andelene går dermed opp med 0,1 prosentpoeng siden februar. 

I løpet av mars registrerte 26 300 personer seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 1 300 per virkedag, mot 1 600 i februar. Over halvparten, 55 prosent, oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg, om lag like stor andel som i februar. Personer som har jobbet i varehandelen utgjør den største gruppen av de nye arbeidssøkerne.

Størst økning innen butikk- og salgsarbeid

Det er små endringer i antallet helt ledige for de fleste yrkesgrupper, med unntak av butikk- og salgsarbeid. Justert for sesongsvingninger er det her blitt 2 100 flere helt ledige. I denne yrkesgruppen øker også antallet delvis ledige med 1 700 personer.  

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i forbindelse med smitteutbrudd i ulike deler av landet, sier Holte.

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport, med 12,3 prosent, og lavest innen undervisningsyrker med 1,0 prosent.

Stor forskjell mellom fylker

Den siste måneden har antallet helt ledige økt mest i Vestfold og Telemark samt Viken. Justert for sesongsvingninger er det blitt henholdsvis 1 500 og 1 200 flere helt ledige i de nevnte fylkene. I Vestland er det derimot blitt 2 200 færre helt ledige den siste måneden.

Antallet delvis ledige har økt eller holdt seg stabilt i de fleste fylker. De største økningene er i Viken og Vestland, med henholdsvis 2 000 og 700 flere delvis ledige.   Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 6,4 prosent, og lavest i Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark, begge med 2,8 prosent. 

Færre ledige stillinger

I løpet av mars ble det registrert 45 700 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 300 nye ledige stillinger per virkedag, ned fra 2 400 per virkedag i februar.  Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 100), bygg og anlegg (5 100) samt ingeniør- og ikt-fag (4 400). På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke direkte sammenlignbare med mars 2020 (se faktaboks). 

– Etterspørselen etter arbeidskraft varierer betydelig mellom ulike bransjer. Selv om det i enkelte bransjer nå er få ledige stillinger, er det blant annet innenfor helse, pleie og omsorg lav arbeidsledighet og et betydelig antall ledige stillinger, sier Holte.

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - mars 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - mars 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - mars 2021 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - mars 2021 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - mars 2021 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - mars 2021 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - mars 2021 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 15 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i mars 2021 er om lag den samme som i mars 2020. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.

Ledige stillinger

NAV har oppdaget at publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er for lav. Statistikk er korrigert fra og med januar 2021. For mars 2020 viser publisert statistikk 38 900 nye stillinger, mens det korrekte tallet er om lag 44 000 stillinger. Det vil si at estimert endring fra mars 2020 med 44 000 stillinger til mars 2021 med 45 740 stillinger er

  • om lag 1700 flere stillinger
  • 527 flere stillinger per virkedag
  • 30 prosent flere per virkedag

NAV har valgt å fjerne tallene fra kolonnen «Endring fra i fjor per virkedag. Prosent» i tabellene som inneholder stillinger.

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om sesongjusteringsmetode.