3 000 færre arbeidssøkere i desember

I desember er det registrert 193 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 3 000 færre enn ved utgangen av november.

106 900 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av desember, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 122 000 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 71 300 personer registrert som delvis ledige.

Tall fra NAV viser at 29 500 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 31 500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har dermed gått ned med 500 siden november.

– I løpet av desember har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV gått ned, og dermed er en del av økningen forrige måned reversert. Nedgangen denne måneden skjer særlig blant arbeidsledige som ikke er permitterte. Dette kan tyde på at arbeidsgivere som har permitterte ansatte ikke har hatt muligheter til å ta dem tilbake denne måneden, men at ordinære arbeidsledige likevel finner jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av desember var det registrert 2 000 færre helt ledige enn i november. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Det er særlig blant helt ledige som ikke er permitterte, at antallet har gått ned. Antallet arbeidssøkere på tiltak har holdt seg uendret i desember, slik at nedgangen i bruttoledigheten den siste måneden også er på 2 000. Det er nå 1 000 færre delvis ledige enn ved utgangen av november, hovedsakelig som følge av en nedgang i antallet delvis ledige som ikke er permitterte.

Det er nå 239 300 færre arbeidssøkere registrert i NAV enn i midten av april, da antallet var på sitt høyeste. Antallet arbeidssøkere er dermed mer enn halvert siden toppen. Sammenliknet med desember i fjor er det fortsatt 91 600 flere arbeidssøkere denne måneden.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020.

Ledige desember 2020 - figur 1.PNG
Kilde: NAV

Færre nye arbeidssøkere

I løpet av desember har 15 800 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette tilsvarer 1 100 nye arbeidssøkere per virkedag, mens det i november var 1 600. De som oppgir permittering som registreringsårsak utgjør 39 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 55 prosent forrige måned. De som har mistet jobben utgjør 24 prosent, mot 17 prosent i november. 

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid

Antallet helt ledige har gått ned i de fleste yrkesgruppene fra november til desember.  Målt i antall personer er nedgangen størst innen butikk- og salgsarbeid med 600 færre helt ledige enn i november. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid samt ingeniør- og ikt- fag med henholdsvis 400 og 300 færre. Antallet helt ledige har økt mest innen bygg og anlegg, med 400 flere.

Ved utgangen av desember var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Antallet delvis ledige har også gått ned eller holdt seg stabilt i de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen denne måneden var størst innen reiseliv og transport samt industriarbeid, begge med 300 færre delvis ledige.

Færre helt ledige i alle fylker

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker i løpet av desember. Den prosentvise nedgangen er størst i Agder (-5 %) og Rogaland (-4 %). 

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,7 prosent, og lavest i Nordland og Trøndelag, begge med 2,6 prosent.

Antallet delvis ledige har gått ned eller holdt seg stabilt i de aller fleste fylkene. Den relative nedgangen er størst i Oslo (-3 %).

Størst nedgang i arbeidsledigheten blant de yngste

Antallet helt ledige har gått ned i alle aldersgrupper fra november til desember, med unntak av aldergruppen 30 til 39 år der det har holdt seg stabilt. Nedgangen er størst blant dem under 30 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen. 

Ved utgangen av desember var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant dem mellom 30 og 39 år med 5,0 prosent, og lavest blant dem under 20 år med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet delvis ledige har gått ned i de fleste aldersgruppene. Nedgangen er størst blant dem over 30 år. Blant dem mellom 20 og 24 år har antallet delvis ledige økt fra november til desember, mens blant dem under 20 år har antallet holdt seg stabilt.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av desember ble det registrert 21 400 nye ledige stillinger i NAVs stillingsportal arbeidsplassen.no. Dette er 4 prosent flere nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 400), ingeniør- og ikt-fag (2 500) samt bygg og anlegg (2 300). Det var flere nye ledige stillinger innen de fleste yrkesgruppene, men for noen yrker var det fortsatt færre utlysninger enn i desember i fjor. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport med 59 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn i desember i fjor, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 14 prosent færre.

Større nedgang i arbeidsledigheten korrigert for sesongvariasjoner

Ifølge sesongjusterte tall har antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten gått ned med henholdsvis 4 900 (- 4 %) og 3 400 (- 3 %) fra november til desember. Det sesongjusterte antallet helt ledige har gått ned i alle fylker samt yrkes- og aldersgrupper denne måneden. Bruttoledigheten viser samme tendens, men har holdt seg stabil i Oslo og blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport.

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall.   

Ledige desember 2020 - figur 2.PNG
Kilde: NAV

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - desember 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - desember 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - desember 2020 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - desember 2020 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - desember 2020 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - desember 2020 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - desember 2020 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144 eller presse@nav.no

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at 15-20 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i desember 2020 er om lag den samme som i desember 2019. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.