2 100 færre arbeidssøkere i april

Ved utgangen av april er det registrert 202 600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongsvingninger falt antallet arbeidssøkere med 2 100 personer fra mars.

– De siste ukene har det blitt lettet på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til en nedgang i antallet arbeidssøkere registrert hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

113 300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 131 400 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 71 100 registrert som delvis ledige.

39 000 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 38 300 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,7 prosent av arbeidsstyrken.   

Figur 1: Utvikling i antall helt ledige, delvis ledige, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, samt antall arbeidssøkere i alt per måned. Sesong- og bruddjusterte tall

Ledige april 2021  - antall.JPG
Kilde: NAV

Figur 2: Utvikling i andel helt ledige, delvis ledige, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, samt arbeidssøkere i alt per måned. Prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

Ledige april 2021 - andel.JPG
Kilde: NAV

 

I løpet av april registrerte 20 000 personer seg som arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 900 per virkedag, ned fra 1 300 per virkedag i mars. 42 prosent oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg. Personer som har jobbet i varehandelen utgjør den største gruppen av de nye arbeidssøkerne. Hver sjette nye arbeidssøker som registrerte seg i april hadde bakgrunn fra denne næringen.

Størst nedgang innen butikk og salgsarbeid

Den siste måneden har antallet arbeidssøkere falt mest for personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid. Antallet helt ledige falt med 1 100 personer justert for normale sesongvariasjoner, i tillegg var det en liten nedgang i antall delvis ledige. Det har også vært nedgang i antallet arbeidssøkere innen bygge- og anleggsarbeid, mens reiseliv og transport opplevde en økning. – Nedgangen innen butikk- og salgsarbeid må ses i sammenheng med at man har kunnet åpne opp igjen butikker og kjøpesenter i flere kommuner den siste tiden, i og med at lavere smittetall har gjort at man mange steder har kunnet slippe opp på noen av smitteverntiltakene, sier Holte. Ved utgangen av april var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transportyrker, med 12,3 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Nedgang i de fleste fylker

Antallet arbeidssøkere har falt eller holdt seg uendret i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen har vært størst i Viken med 900 færre arbeidssøkere, noe som skyldes færre delvis ledige. Antallet helt ledige har falt mest i Vestfold og Telemark, men samtidig har antallet delvis ledige økt i dette fylket.  Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 6,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent. 

Størst nedgang for unge

Antallet arbeidssøkere har falt mest for personer under 30 år den siste måneden, med en nedgang på om lag 1 400 personer justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen kommer både blant helt og delvis ledige.

Ved utgangen av april er andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 20-24 år, med 5,5 prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av de mellom 25-29 år og 30-39 år med 5,3 prosent.

Flere ledige stillinger

I løpet av april ble det registrert 58 600 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 700 nye ledige stillinger per virkedag, mot 2 400 per virkedag i mars.  Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (10 700), bygg og anlegg (7 600) samt undervisning (5 200). På grunn av feil i publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er tallene ikke direkte sammenlignbare med april 2020 (se faktaboks).

– Selv om arbeidsmarkedet er sterkt preget av pandemien holder etterspørselen etter arbeidskraft seg godt oppe. Særlig innen helse, pleie og omsorg er det mange ledige stillinger, men det er også muligheter i andre bransjer, sier Holte.

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - april 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - april 2021 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - april 2021 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - april 2021 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - april 2021 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - april 2021 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - april 2021 (pdf)

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Permitterte og varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Delvis ledige
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at om lag 10 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen i april 2021 er om lag den samme som i året før. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.

Ledige stillinger
NAV har avdekket at publisert statistikk for ledige stillinger for 2020 er for lav. Vi har derfor valgt å fjerne tallene for endring fra året før i stillingstabellene. For april i fjor viser publisert statistikk 21 000 nye stillinger, mens Nav estimerer at det korrekte tallet er om lag 24 000 stillinger. Basert på dette har NAV estimert at det i april 2021 var en økning på 34 600 stillinger, 1 254 flere stillinger per virkedag eller 89 prosent flere per virkedag i forhold til i fjor. Den store økningen må sees i sammenheng med at det var få stillinger utlyst i fjor på grunn av Covid-19 pandemien. NAV har også korrigert stillingsstatistikk for januar - mars 2021. For januar og februar er endringen marginale, mens for mars er antall stillinger endret fra 45 700 til 47 900.

Sesongjusterte tall
Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om sesongjusteringsmetode.