2 000 flere arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 9. februar er det registrert 209 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2 000 flere enn forrige uke.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har økt den siste uken. Det er særlig antallet delvis ledige som har gått opp, mens antallet helt ledige har gått ned. Det er vanlig at det blir flere arbeidssøkere i januar og februar, men økningen den siste uken skyldes også strengere smitteverntiltak i Vestland, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

126 100 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette er 1 200 færre enn forrige uke og utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 141 800 personer, eller 700 færre enn forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 67 500 personer registrert som delvis arbeidsledige. Det er 2 700 flere enn forrige uke. Totalt er dermed 209 300 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020 og 2021
 

Ukentlige ledighetstall uke 6 2021.PNG
Kilde NAV

Antallet permitterte er lite endret

39 900 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 32 500 av de delvis ledige. Antallet permitterte har dermed økt med 400 personer i løpet av den siste uken. Det er særlig antall delvis permitterte som har økt, mens antall helt permitterte har gått ned siden forrige uke. Det er nå registrert til sammen 72 400 permitterte arbeidssøkere, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall permitterte har holdt seg relativt stabilt i de fleste fylkene den siste uken. Unntakene er Oslo, med 400 færre permitterte, og Vestland, med 700 flere. Dette må sees i sammenheng med at det ble gjort lettelser i smitteverntiltakene i Oslo, mens det i Bergen og andre kommuner i Vestland ble innført strengere tiltak søndag 7. februar for å begrense utbruddet av mutert virusvariant, sier Holte.

Lavere tilgang av nye arbeidssøkere

Den siste uken har 7 700 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Det er 3 700 færre enn forrige uke. I overkant av halvparten av de nye arbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker, mot nesten to av tre uken før. 

Færre nye dagpengesøknader

I løpet av uke 5 mottok NAV 8 700 nye søknader om dagpenger. Dette er 5 000 færre enn i uke 4. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering var på 62 prosent, mot 73 prosent i uke 4. 

Det kom flest dagpengesøknader fra personer som jobbet innen varehandel (2 300), overnattings- og serveringsvirksomhet (1 200) og forretningsmessig tjenesteyting (900). Om lag halvparten av dagpengesøknader kom fra Oslo og Viken. 

– Statistikk for dagpengesøknader gjelder uke 5, dermed vises foreløpig ikke innføringen av strengere smitteverntiltak i Bergen, Kvam og Ulvik den 7. februar i disse tallene, sier Holte.

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.