193 800 arbeidssøkere registrert hos NAV

Tirsdag 12. januar er det registrert 193 800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 500 flere enn 15. desember, som er forrige uke NAV publiserte ledighetstall.

– De nye smitteverninnstrammingene som kom den 4. januar ser foreløpig ikke ut til å ha gitt store utslag når det gjelder antall arbeidssøkere. Antallet er om lag som i desember, men det har vært en økning i antallet dagpengesøknader, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

122 000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 136 100 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken.
I tillegg er 57 700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 193 800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020 og 2021.

Ukentlige tall ledige uke 1 2021.PNG
Kilde: NAV

Forskyving mellom helt og delvis ledige

Antallet delvis ledige har falt med 13 600 personer sammenlignet med desember, mens antallet helt ledige har økt med 15 100. Det er normalt at mange delvis ledige ikke jobber i romjulen, og dermed går over til å være registrert som helt ledige. Det gjør at disse tallene må tolkes med noe varsomhet, og at det er større grunn til å legge vekt på utviklingen i summen av antall arbeidssøkere.

Flere permitterte

36 800 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 26 700 av de delvis ledige. Antallet permitterte har dermed økt med 2 500 personer sammenlignet med desember, slik at det nå er registrert til sammen 63 500 permitterte arbeidssøkere. Til sammen er 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Økt tilgang av nye arbeidssøkere

Den siste uken har 9 500 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Det er økning på om lag 4 000 personer sammenlignet med gjennomsnittet for de siste ukene før jul. Det må ses i sammenheng med normale sesongvariasjoner. Det er normalt flere som registrerer seg som arbeidssøkere i januar enn i desember, blant annet på grunn av kontrakter som går ut ved årsskiftet. I tillegg har strengere smittevernregler fra starten av januar hatt betydning. Om lag halvparten av de nye arbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker.

Flere nye dagpengesøknader

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har økt. I løpet av uke 1 mottok NAV 10 800 nye søknader om dagpenger. Det er en betydelig økning sammenlignet med nivået vi har sett gjennom desember. Det skyldes dels at vi normalt får flere søknader i januar enn i desember. Samtidig økte antallet søknader umiddelbart etter at det ble varslet om nye smitteverninnstramminger den 4. januar. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering var på 56 prosent i uke 1.

Det kom flest dagpengesøknader fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet (3 300), varehandel (1 300), og forretningsmessig tjenesteyting (1 200).

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.