16 300 færre arbeidssøkere i august

Ved utgangen av august var det registrert 216 400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 16 300 færre enn ved utgangen av juli.

122 200 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 132 800 personer, eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 83 600 personer registrert som delvis ledige. 

Tall fra NAV viser at 37 000 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 52 800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV fortsatte å falle i august. Hele nedgangen skyldes færre permitterte, mens antallet arbeidssøkere som ikke er permittert gikk noe opp, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Etter en økning i juli har antallet helt ledige gått ned de siste tre ukene, og ved utgangen av august var det registrert 17 600 færre helt ledige enn i juli. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt noe i løpet av august, slik at nedgangen i bruttoledigheten den siste måneden er på 16 500 personer. 

Antallet delvis ledige har også økt de to siste ukene etter en kraftig nedgang i juli. Det er nå 200 flere delvis ledige enn ved utgangen av juli. Det er vanlig at flere skifter status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli. Da har delvis ledige normalt mindre arbeid, og flere av dem kommer tilbake til delvis stilling i august.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke for 2020

280820 - antall arbeidssøkere.PNG

Kilde: NAV

Størst nedgang innen reiseliv og transport

Antallet helt ledige gikk ned eller holdt seg stabilt i alle yrkesgrupper fra juli til august. Målt i antall personer var nedgangen størst innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid. Til sammen var det 7 600 færre helt ledige innen disse yrkesgruppene enn i juli.

Antallet delvis ledige har derimot økt eller holdt seg stabilt i de flest yrkesgruppene. Økningen denne måneden var størst innen barne- og ungdomsarbeid, fulgt av undervisning, mens nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid.

Ved utgangen av august var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 9,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,4 prosent.

Færre helt ledige i alle fylker

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker den siste måneden. Den prosentvise nedgangen er størst i Oslo, Viken og Innlandet, hvor det er blitt 14 prosent færre helt ledige sammenliknet med juli. Nordland hadde den minste nedgangen, med 6 prosent færre helt ledige. 

Antallet delvis ledige har også gått ned eller holdt seg stabilt i de fleste fylkene fra juli til august, men i Oslo, Agder og Viken var det en oppgang.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er lavest i Nordland, med 3,0 prosent, og høyest i Oslo med 5,7 prosent.

Størst nedgang i arbeidsledigheten blant de eldre aldersgruppene 
Antallet helt ledige gikk ned i alle aldersgrupper fra juli til august, bortsett fra aldersgruppen under 20 år, som hadde en liten økning. Nedgangen var størst blant de på 40 år eller eldre. 

Antallet delvis ledige økte imidlertid blant de på 30 år eller eldre, mens det gikk ned blant de yngste aldersgruppene.

Ved utgangen av august var antall helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 6,0 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,3 prosent.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av august ble det registrert 21 400 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 23 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 400) og bygg og anlegg (2 900).

Nedgangen i antallet nye stillinger var størst innen industriarbeid samt ingeniør- og ikt-fag, hvor det var 39 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn i august i fjor. Innen jordbruk, skogbruk og fiske, samt helse, pleie og omsorg ble det registrert flere nye ledige stillinger enn i fjor.

Arbeidsledigheten har vist en fallende trend siden april

Denne måneden har NAV publisert sesongjusterte tall på registrerte helt ledige og bruttoledigheten (se faktaboks om sesongjustering). De sesongjusterte tallene viser at etter den kraftige økningen i mars, har antall helt ledige og bruttoledigheten gått ned hver av de påfølgende månedene. Nedgangen var størst i mai og juni.

Etter en relativt mindre nedgang i juli, har både antall helt ledige og bruttoledighet falt med ytterligere 11 prosent i august. Den samme tendensen ser vi i fylkene. Antallet helt ledige og bruttoledigheten har også gått ned i alle yrkesgrupper fra juli til august, etter at flere yrker opplevde en økning i juli ifølge sesongjusterte tall.

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall 

280820 - andel ledige.PNG

Kilde: NAV

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Les mer: 

Fakta

Delvis ledige

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV, viser at 15-20 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Andelen er høyere om sommeren enn resten av året, da det er færre delvis ledige som jobber om sommeren.

Andelen i 2020 er på om lag samme nivå som i august 2019. Dette vil både være personer som har skiftende arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fremdeles sender inn meldekort. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken til NAV.

Sesongjustering

Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren.

Sesongjusteringen justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. I perioden fra mars mot sommeren opplevde Norge først en ekstraordinær økende og deretter en gradvis fallende arbeidsledighet. Dette skyltes ikke normale sesongvariasjoner, men at tiltakene for å bekjempe koronapandemien påvirket norsk og internasjonal økonomi.

Sesongjusteringsmetoden klarte ikke å ta hensyn til de kraftige endringene på en god nok måte for mars og de nærmeste månedene, og NAV publiserte ikke sesongjusterte tall i perioden mars-juli 2020. Ledighetstallene har de siste månedene vist tegn til stabilisering og tidsseriene er lange nok til av NAV kan gjenoppta publisering av sesongjusterte tall fra og med august 2020.