– Sjølv om arbeidsløysa framleis er høg, held ho fram med å falle for alle yrkesgrupper. Reiseliv og transport, som har vore særleg hardt råka av koronakrisa, har den største nedgangen denne veka. Dette er også den fyrste veka sidan før krisa at talet på delvis arbeidslause går ned, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

171 400 personar er registrert som heilt arbeidslause hos NAV, ifølge foreløpige tal. Dette utgjer 6,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, som er summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak, var på 183 400, eller 6,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 156 700 personar registrert som delvis arbeidslause. Totalt var dermed 340 100 personar, eller 12,0 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkjarar hos NAV. Tal frå NAV viser at 83 200 av dei heilt arbeidslause er permitterte, medan det same gjeld for 121 000 av dei delvis arbeidslause. Til saman er 7,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkjarar

Den siste veka har 5 100 personar registrert seg som nye arbeidssøkjarar hos NAV, det er om lag 600 færre enn førre veke. 40 prosent av dei nye arbeidssøkjarane oppgav permittering som grunn til at dei registrerte seg. Dette er det lågaste nivået på nye arbeidssøkjarar sidan 12. mars.  Færre heilt og delvis arbeidslause

Talet på heilt arbeidslause falt med 10 000 samanlikna med tysdag i førre veke. Samstundes falt også talet på delvis arbeidslause med 4 700. Dette er fyrste veka sidan 12. mars at talet på delvis arbeidslause har gått ned. 

Figur 1: Talet på heilt arbeidslause, delvis arbeidslause, arbeidssøkjarar på arbeidsmarknadstiltak, og summen av arbeidssøkjarar. Tal per veke for 2020, unntatt veke 16 (sjå faktaboks).

Uke 23 - arbeidssøkjarer 2020.PNG

Kjelde: NAV

Størst nedgang innan reiseliv og transport

Den siste veka har talet på heilt arbeidslause falt innan alle yrkesgrupper. Talet på delvis arbeidslause har også falt for dei fleste yrkesgruppene, men er uendra innan barne- og ungdomsarbeid og har auka noko innan reiseliv og transport. Summen av heilt og delvis arbeidslause har derimot falt for alle yrkesgrupper.

Nedgangen i talet på heilt arbeidslause har vore størst innan reiseliv og transport, butikk og salsarbeid, samt serviceyrke og anna arbeid. Det er 2 400 færre heilt arbeidslause med bakgrunn innan reiseliv og transport jamført med 26. mai. Samstundes har talet på delvis arbeidslause auka med 400 i denne yrkesgruppa.

Arbeidsløysa er høgast innan reiseliv og transport, der 17,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt arbeidslause hos NAV. Deretter følgjer kontorarbeid med 9,1 prosent. Arbeidsløysa er lågast innan undervisning og helse, pleie og omsorg, med høvesvis 1,5 og 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i heile landet

Talet på heilt arbeidslause har falt i heile landet samanlikna med førre veke. Nedgangen ligg mellom 5 og 7 prosent for alle fylker. Talet på delvis arbeidslause har også falt i alle fylker den siste veka.  Arbeidsløysa er høgast i Oslo, der 8,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt arbeidslause. Nordland hadde lågast arbeidsløyse med 4,5 prosent.

Nedgang i alle aldersgrupper

Talet på både heilt arbeidslause og delvis arbeidslause har falt for alle aldersgrupper den seinaste veka. Nedgangen var noko større for menn enn for kvinner, både i talet på heilt arbeidslause og i talet på delvis arbeidslause.  

Arbeidsløysa er høgast blant personar i alderen 20-24 år, der 9,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt arbeidslause. Arbeidsløysa er lågast blant dei under 20 år og dei over 60 år, men høvesvis 3,3 og 4,2 prosent.   

Sjå den nye statistikken