99 400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 113 400 personer, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 73 600 personer registrert som delvis ledige.  

– Siden midten av april er antall arbeidssøkere mer enn halvert. Nedgangen skyldes primært at permitterte er tilbake i jobb. Det blir stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, men ledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før koronatiltakene ble innført i mars. Det vil ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til situasjonen som var før korona, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

Tall fra NAV viser at 21 800 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for     32 900 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har gått ned med 9 900 siden september, og er dermed hovedgrunnen til nedgangen i antallet arbeidssøkere den siste måneden.  

Ved utgangen av oktober var det registrert 5 900 færre helt ledige enn i september. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 1 500 i løpet av oktober, slik at nedgangen i bruttoledigheten den siste måneden er på 4 400 personer. Det er nå 6 500 færre delvis ledige enn ved utgangen av september. Det er særlig antallet delvis permitterte som har gått ned. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Tall per uke i 2020

Ledige oktober 2020 figur 1.PNG
Kilde: NAV

Størst nedgang innen industriarbeid

Antallet helt ledige har gått ned i de aller fleste yrkesgruppene fra september til oktober. Målt i antall personer er nedgangen størst innen industriarbeid, fulgt av reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid. Til sammen er det 3 000 færre helt ledige innen disse yrkesgruppene enn i september. Blant personer uten yrkeserfaring (eller ikke oppgitt) og innen jordbruk, skogbruk og fiske har antallet helt ledige økt. 

Ved utgangen av oktober var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 7,8 prosent, og lavest innen undervisning med 1,1 prosent. 

Antallet delvis ledige har gått ned i alle yrkesgruppene, med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske. Nedgangen denne måneden er størst innen reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid. 

Færre helt ledige i alle fylker

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker den siste måneden. Den prosentvise nedgangen er størst i Toms og Finnmark, hvor det er blitt 7 prosent færre helt ledige sammenliknet med september. Innlandet hadde den minste nedgangen, med 3 prosent færre helt ledige.  

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er lavest i Nordland med 2,5 prosent, og høyest i Oslo med 4,7 prosent. 

Antallet delvis ledige har også gått ned i alle fylker fra september til oktober. I dette tilfellet er det i Innlandet den relative nedgangen er størst. 

Størst nedgang i arbeidsledigheten blant de yngste  

Antallet helt ledige har gått ned i alle aldersgrupper fra september til oktober. Nedgangen var størst blant dem under 25 år, særlig blant kvinner i denne aldersgruppen. Antallet delvis ledige har også gått ned i alle aldersgrupper. 

Ved utgangen av oktober var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 4,7 prosent, og lavest blant de under 20 år med 1,7 prosent. 

 Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no 

I løpet av oktober ble det registrert 27 400 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 6 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 100), butikk- og salgsarbeid (2 800) samt bygg- og anlegg og ingeniør- og ikt-fag, begge med 2 700 nye utlysninger. 

Nedgangen i antallet nye stillinger var størst innen reiseliv og transport samt ingeniør- og ikt-fag, hvor det var 32 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn i oktober i fjor. Innen jordbruk, skogbruk og fiske ble det registrert flest nye ledige stillinger sammenliknet med i fjor. 

Arbeidsledigheten fortsetter å vise en fallende trend  

Ifølge sesongjusterte tall har antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten gått ned hver måned etter den kraftige økningen i mars. Nedgangen har imidlertid avtatt i løpet av de siste månedene. I oktober har antallet helt ledige og bruttoledigheten gått ned med henholdsvis 3 og 4 prosent. Den samme tendensen ser vi i fylkene. Det sesongjusterte antallet helt ledige og bruttoledigheten har også gått ned i de aller fleste yrkesgruppene fra september til oktober, men har økt blant personer uten yrkeserfaring (eller ikke oppgitt) og innen undervisning. 

Figur 2. Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

Ledige oktober 2020 figur 2.PNG
Kilde: NAV

 

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside

Hovedtall arbeidsmarkedet - oktober 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet delvis ledige - oktober 2020 (pdf)

Hovedtall arbeidsmarkedet permitterte - oktober 2020 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - oktober 2020 (pdf)

Helt ledige - Januar 1991 - oktober 2020 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - oktober 2020 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2020 (pdf)