1 900 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 2. mars er det registrert 206 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 1 900 færre enn forrige uke.

– Nedgangen i antallet arbeidssøkere skyldes hovedsakelig at det er færre som er helt arbeidsledige.  I forrige uke innførte flere kommuner lettelser smitteverntiltakene og det førte til at flere kom helt eller delvis tilbake i jobb.  De siste dagene har flere kommuner igjen strammet inn på smitteverntiltakene. Vi ser imidlertid ikke effekten av dette verken i dagpengesøknader eller ledighetstall før i neste uke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.  

116 900 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette er 3 600 færre enn forrige uke og utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 133 300 personer, eller 3 800 færre enn forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 4,7 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg er 72 700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Det er 1 800 flere enn forrige uke. Totalt er dermed 206 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken. Butikk- og salgsarbeid samt reiseliv og transport er de næringer der vi ser størst reduksjon av helt ledige og størst økning av delvis ledige.  

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020 og 2021

Ukentlige ledighetstall uke 8 2021.PNG
Kilde: NAV

Antallet permitterte er lite endret 

36 000 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 37 400 av de delvis ledige. Antallet permitterte har dermed økt med 300 personer i løpet av den siste uken. Det er nå registrert til sammen 73 500 permitterte arbeidssøkere, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 

– Antall permitterte har holdt seg relativt stabilt i de fleste fylkene og yrkesgruppene den siste uken. Vi ser imidlertid at det er mange som har skiftet status fra helt til delvis permitterte, sier Holte.  

Antallet helt permitterte har falt med 1 800 siden forrige uke, mens antall delvis permitterte har økt med 2 100. 

Litt færre nye arbeidssøkere 

Den siste uken har 5 100 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Det er 200 færre enn forrige uke. 38 prosent av de nye arbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker. 

Færre nye dagpengesøknader 

I løpet av uke 8 mottok NAV 6 500 nye søknader om dagpenger. Det er 2 400 færre enn i uke 7. 42 prosent av søknader skyldtes permitteringer. 

Det kom flest dagpengesøknader fra personer som jobbet innen varehandel (900), forretningsmessig tjenesteyting (800) samt overnattings- og serveringsvirksomhet og bygg og anlegg, begge med 700.   

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på presse@nav.no eller telefon 400 03 144. 

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.