– Etter at ledigheten har holdt seg relativt stabil de siste tre månedene, ser vi nå en markant nedgang. I mai falt ledigheten i de fleste fylker og yrkesgrupper. Vi ser tydelig at trenden med fallende ledighet fortsetter i fylkene og yrkesgruppene som var rammet av nedgangstidene i oljeindustrien, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I mai var det i gjennomsnitt 780 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det innebærer at det i løpet av mai hver virkedag var nesten 300 færre som registrerte seg som arbeidssøkere sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste.

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken ledige i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.  

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall

         

Kilde: NAV

 

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall

 

Kilde: NAV

Trenden med fallende ledighet fortsetter i yrkesgruppene og fylkene som har vært rammet av nedgangen i oljeindustrien, og da spesielt i Rogaland og innen ingeniør- og ikt-fag. 16 fylker hadde en nedgang i antallet helt ledige i mai, justert for sesongvariasjoner. Nordland (- 8 %) hadde den største prosentvise nedgangen. Kun Finnmark hadde en liten økning i ledigheten i mai.

Arbeidsledigheten falt innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg, fulgt av butikk- og salgsarbeid.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av mai var det registrert 60 000 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 900 sammenliknet med mai i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,6 prosent av arbeidsstyrken til 2,2 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.

Til sammen var 78 200 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 14 900 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,3 prosent i fjor.

Færre korttids- og langtidsledige

Blant de helt ledige i mai var det både færre som hadde vært arbeidssøkere i over seks måneder (langtidsledige) og under seks måneder (korttidsledige) sammenlignet med i fjor. I alt var det 17 prosent færre langtidsledige og 12 prosent færre kortidsledige.

Færre ledige innen samtlige yrker

Antall helt ledige i mai var lavere enn i fjor innen samtlige yrkesgrupper. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-33 %) og industriarbeid (-27 %).

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,6 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av kontorarbeid med 3,4 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Størst nedgang i Rogaland

Arbeidsledigheten i mai var lavere i alle fylker sammenliknet med året før. Nedgangen var størst i Rogaland med 33 prosent, fulgt av Vest-Agder med 21 prosent.

Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i mai med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

I mai ble det registrert 43 800 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (7 100), bygg og anlegg (5 900) og undervisning (4 800). Sammenlignet med i fjor var det spesielt stor økning i stillinger utlyst innen ingeniør- og ikt-fag.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - mai 2018 (pdf)

Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - mai 2018 (pdf)

Helt ledige etter fylke og kommune - mai 2018 (pdf)

Arbeidsmarkedet nå - mai 2018 (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside