9,7 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år er mottakere av uføretrygd. I forhold til siste kvartal økte andelen med 0,1 prosentpoeng.

– Selv om uføreandelen har økt svakt de siste årene, er den på samme nivå som for 10 år siden. Siden 1996 har uføreandelen gått ned for de over 55 år, men samtidig ser vi at andelen har økt for de under 55 år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Økning for de fleste aldersgrupper

Sammenlignet med for ett år siden har uføreandelen økt med 0,2 prosentpoeng. Aldersgruppene 60-64 og 65-67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 1,2 prosentpoeng. For aldersgruppene 25-49 år økte andelen med 0,3 prosentpoeng. For de yngste i alderen 18-19 år var andelen den samme som for ett år siden.

2018 1. kvartal uføretrygd
Antall uføre per mars 2018

Høy overgang fra arbeidsavklaringspenger

Utviklingen i uføretrygd henger sammen med utviklingen i andre helserelaterte ytelser fra NAV, spesielt arbeidsavklaringspenger (AAP), men også utviklingen i sykepenger og personer uten særlig tilknytning til arbeidslivet. I løpet av første kvartal kom nær 80 prosent av alle nye uføre fra arbeidsavklaringspenger.

Forskjeller i uføregrad

Det er vanligere for menn enn kvinner å motta full uføretrygd, og vi ser at andelen med 100 prosent uføregrad har økt både for kvinner og menn over tid. Blant 18-24-åringene har om lag alle full uføretrygd. Dette henger sammen med at de fleste uføremottakerne i denne aldersgruppen har alvorlige medfødte sykdommer. Andelen med full uføretrygd synker frem til slutten av 50-årene for så å øke fra 62 års alder.

Andelen uføre i jobb

Andelen uføretrygdede registrert med et arbeidsforhold var på 18,3 prosent ved utgangen av 2017. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2016. 73 prosent av de uføretrygdede med gradert ytelse jobber noe, mens om lag 5 prosent av de uføre med full ytelse jobber også noe.