– Veksten i antall uføre er forventet, og vi venter også en videre vekst fremover. Utviklingen må sees i sammenheng med befolkningsvekst, aldringen av befolkningen og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Store aldersforskjeller i uføreandelen

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For aldersgruppen over 60 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag om lag like høy som ved starten av 2000-tallet. For aldersgruppen 18 til 40 år har det vært en vekst, mens det har vært en nedgang for de over 50 år i samme periode. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år.

Fylkesvise forskjeller i andelen

Det er store fylkesvise forskjeller i andelen uføretrygdede, og det var en økning i alle fylker det siste året bortsett fra i Troms, som har en svak nedgang i uføreandelen. Andelen uføre i prosent av befolkningen i Østfold var på 14,4 prosent, mens andelen i Oslo var på 5,4 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, alderssammensetning og ulikt utdanningsnivå forklarer mye av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Vågeng.

Flere har hatt AAP i forkant

Økningen i antall uføretrygdede bør sees i sammenheng med at om lag 80 prosent av alle nye uføretrygdede kommer fra arbeidsavklaringspenger (AAP). De siste 9 månedene har det vært en økning i antallet som har hatt AAP før de starter å motta uføretrygd. 1. januar 2018 ble tiden man kan motta AAP innskrenket. Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.