Svak økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger 

118 400 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av juni 2020. Antallet er økt med rundt 300 personer fra utgangen av mars.

Ved utgangen av juni 2020 mottok 3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år arbeidsavklaringspenger (AAP). Andelen mottakere er uforandret i forhold til samme kvartal i fjor. Mens det var en klar økning i antall AAP-mottakere i 1. kvartal, har det kun vært en liten økning  på rundt 300 personer i 2. kvartal. Så langt i 2020 er antallet økt med rundt 3 500 personer.

– Det ser ut til at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg. Dette til tross for at NAV har fattet mange vedtak om forlengelse og at økt ledighet normalt medfører økt overgang til helserelaterte ytelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

NAV har i perioden april til juni fattet over 10 000 vedtak om forlengelse av AAP som en følge av regelverksendringen i forbindelse med koronaepidemien. De fleste av disse har fått utvidet stønadsperioden med inntil 6 måneder.    Figur 1: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Antall

aap 2020 2. kv_antall.PNG

Kilde: NAV  

Figur 2: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Andel

aap 2020 2.kv_andel.PNG

Kilde: NAV

Økning i andelen 20–24 år 

Ved utgangen av juni 2020 var det 11 500 personer i aldersgruppen 20 til 24 år som mottok AAP. Dette utgjør rundt 3,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen. Det er en svak økning i andelen så langt i 2020. For aldersgruppen 18 til 20 ligger andelen på noe over 1 prosent, men også her ser vi en økning det siste året. Drøyt 10 prosent av alle mottakere av AAP er yngre enn 25 år. Andelen har økt over tid, og spesielt etter regelverksendringen i 2018, som har ført til en nedgang blant personer som hadde vært lenge på AAP. Regelendringene har særlig påvirket de eldre aldersgruppene. 

Stabilt i alle fylker

Antall mottakere totalt har holdt seg stabilt i 2. kvartal sammenliknet med 1. kvartal og det er få endringer i fordelingen mellom fylkene. Vi ser en økning i Viken og Vestland, hvor antall mottakere har steget med rundt 250 og 160 personer, mens antall mottakere i Nordland og Agder er redusert med henholdsvis 140 og 110 personer. Sammenliknet med samme periode året før er antallet redusert for de fleste fylker, men det har vært en økning i Viken, Rogaland og Trøndelag. Størst økning ser vi i Rogaland hvor antall mottakere er økt med 7 prosent.

Stor økning av personer med psykiske lidelser

Den vanligste årsaken til nedsatt arbeidsevne blant personer som mottar arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser. Ved utgangen av juni 2020 hadde hele 43 prosent en eller annen form for psykisk lidelse, en økning på 1 prosentpoeng fra året før. Rundt 46 prosent av de som lider av psykiske lidelser, har diagnosen «angst og depressive lidelser». Denne andelen øker med alderen og er høyest for mottakere i aldersgruppen 60 år og over. De resterende fordeler seg på andre psykiske lidelser og lettere psykiske lidelser (henholdsvis 26 % og 28 %). 

Når det gjelder aldersgruppen 18 til 24 år er andelen mottakere jevnt fordelt over de tre underkategoriene. Andelen mottakere med lettere psykiske lidelser holder seg stabilt på rundt 30 prosent i alle aldersgruppene. 

Lavere tilgang i 2. kvartal 2020

1. kvartal 2020 så vi den høyeste tilgangen i løpet av en tre måneders periode siden innføringen av AAP-ordningen i 2010. Frem til og med 1. kvartal var dette tredje periode på rad hvor tilgangen økte målt mot tilsvarende periode året før. I 2. kvartal 2020 er denne trenden snudd og vi ser at tilgangen er på 4 200 færre enn 1. kvartal i år. Endringen fra 1. kvartal kan delvis tilskrives sesongvariasjoner i tilgangen på AAP, men vi må anta at forlengelser vedtatt i perioden april til juni har ført til at flere kunne fortsette på ytelsen og at færre går ut og inn av ytelsen. 

Av de som har hatt tilgang i løpet av perioden er det fortsatt rundt 40 prosent som har mottatt AAP på et tidligere tidspunkt. Andelen har vært jevnt økende over tid, men har vært stabil de siste 12 månedene. Rundt halvparten av dem med tilgang i 2. kvartal som også tidligere har mottatt AAP var registrert med nedsatt arbeidsevne eller som arbeidssøker 2 måneder før tilgang.

For mer informasjon, se nav.no eller kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.  

Gå til den nye statistikken om arbeidsavklaringspenger

Fakta

Regelverksendringer for AAP

1. januar 2018 ble regelverket for å få innvilget AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode. 

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer påvirker også de som mottok AAP før regelendringene ble innført.

Regelverket er ytterligere endret i forbindelse med koronaviruset og det er gitt anledning til å utvide perioden med rett til AAP ut over ordinær stønads- og vedtakslengde.

Les mer på nav.no/aap2018