3,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per mars 2019 mottakere av AAP. Andelen har holdt seg stabil siden desember 2018.

– Utviklingen i 2018 var preget av en betydelig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger på nesten 17 000 personer, noe som må ses i sammenheng med regelverksendringene fra 1. januar 2018 (se faktaboks). Så langt i 2019 fremstår det som om antallet er i ferd med å flate ut, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.


Figur 1: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Antall

Figur 1. AAP_antall_mars2019
Figur 1. AAP_antall_mars2019

Kilde: NAV

Figur 2: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Andel

Figur 2. AAP_andel_mars2019
Figur 2. AAP_andel_mars2019

Kilde: NAV

Økning i antallet mottakere under 24 år

Ved utgangen av 1. kvartal 2019 var det 12 200 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal økte antallet med rundt 300 personer. Antallet er redusert med rundt 900 personer fra tilsvarende periode i 2018.

For andre aldersgrupper har antallet enten holdt seg stabilt eller hatt en svak nedgang. I aldersgruppene 40 til 49 og 50 til 59 gikk antallet personer med AAP ned med rundt 1 000 fra utgangen av forrige kvartal. De siste 12 månedene ble antall mottakere i disse aldersgruppene redusert med totalt 8 600 personer, noe som utgjør rundt 55 prosent av den totale nedgangen i samme periode.

Økning i antall mottakere i Rogaland

Siste kvartal var det en økning i antall personer som mottar AAP i Rogaland på rundt 200 personer. For øvrige fylker er antallet enten stabilt eller redusert.

Reduksjon for alle diagnosegrupper

I løpet av 1. kvartal 2019 er antall personer som mottar AAP redusert for alle diagnosegrupper. Den største nedgangen finner vi for personer med muskel- og skjelettlidelser, hvor antall personer gikk ned med 500 fra utgangen av 4. kvartal 2018. Blant disse er det spesielt blant de i aldersgruppen 40-49 år hvor vi ser en reduksjon.

For personer med psykiske lidelser er antallet redusert med 400 i samme periode. Her ser vi særlig en reduksjon i aldersgruppene 30 til 39 og 40 til 49. For aldersgruppen 18 til 24 er det en økning fra utgangen av 4. kvartal på om lag 200 personer. Hovedgruppene muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør fortsatt de klart største diagnosegruppene blant mottakere av AAP, med henholdsvis 29 prosent og 42 prosent av det totale antall mottakere. Andelen har holdt seg stabil de siste 12 månedene.

Flere nye startet på AAP i 1. kvartal 2019

Antall personer som startet å motta arbeidsavklaringspenger i 1. kvartal var på totalt 15 100 personer. Dette tallet er det nest høyeste for et enkelt kvartal siden innføringen av ordningen i 2010. Av dem som startet å motta ytelsen i løpet av 1. kvartal i år, hadde 21 prosent vært registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i løpet av 2017.

For mer informasjon kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.