Svak auke i talet på uføretrygda i 1. kvartal 2021

Talet på personar som fekk uføretrygd i mars 2021 var på 359 900. Det var ei auke på 2 400 mottakarar samanlikna med førre kvartal. Talet på uføretrygda utgjer 10,5 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år. Det er ein auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med utgangen av førre kvartal.

– Talet på  mottakarar av uføretrygd aukar svakt i fyste kvartal, og meir enn éin av ti personar i alderen 18-67 år mottek uføretrygd. Prosentdelen aukar med alderen, og det er særleg mange kvinner i alderen 55-64 år som får uføretrygd, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Figur 1: Talet på mottakarar av uføretrygd 18-67 år. 1996-2021.   

1. kv 2021 uføre - tal.PNG
Kjelde: NAV.  

Figur 2: Prosentdelen mottakarar av uføretrygd 18-67 år. 1996-2021.

1. kv 2021 uføre - prosentdel.PNG
Kjelde: NAV.

Fleire uføretrygda kvinner 

Prosentdelen kvinner som fekk uføretrygd per mars 2021 var historisk høg med 12,5 prosent av befolkninga. Det er same prosentdel som førre kvartal, men ein auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med for eitt år sidan. Til samanlikning mottek 8,5 prosent menn uføretrygd. Skilnaden mellom kvinner og menn har auka over tid. Det er særleg frå 30 år og oppover at skilnaden mellom  dei aukar.

Auke for dei yngste

Samanlikna med for eitt år sidan, har prosentdelen som får uføretrygd i alderen 20 og 54 år auka, medan prosentdelen for dei over 60 år gjekk ned.

Unge uføre mellom 18-19 år har same prosentdel, medan prosentdelen for 20-24-åringane auka med 0,1 prosentpoeng. 25-29-åringane auka med 0,2 prosentpoeng.

Flest fekk uføretrygd i Agder, Nordland og Innlandet

Delen som fekk  uføretrygd i prosent av befolkninga var høgast i Agder (14,2 %), Nordland (14,0 %) og Innlandet (13,8 %), medan det var færrast i Oslo (6,2 %). 

– Fylke med høg prosentdel eldre har òg ein høg prosentdel som mottek uføretrygd. Yngre befolkning trekk derimot prosentdelen som får uføretrygd ned. Det same gjer ein meir fleksibel og variert arbeidsmarknad i hovudstadsregionen. Lokale variasjonar i helse- og utdanningsnivå vil òg ha innverknad på kor mange som mottek uføretrygd, seier Holte. 

For meir informasjon, kontakt pressevakta hjå NAV på telefon 400 03 144.