AAP er en midlertidig ytelse man kan få fra NAV om arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten, og fra 1. januar 2018 ble regelverket strammet inn.

Regelverksendringene i 2018 besto i hovedsak av 4 innstramminger, og tall fra NAV viser at kun én endring så langt har fått konsekvenser. Verken reduksjonen i ordinær periode fra 4 til 3 år, eller maksgrense på inntil 2 år for forlengelse har så langt hatt noen effekt, da virkningene av endringene først vil komme senere. Innstrammingene i inngangsvilkårene for å få AAP har tilsynelatende heller ikke ført til at færre starter å motta AAP enn i tidligere år.

Derimot har innstrammingen i vilkårene for å få forlenget AAP utover ordinær periode fått konsekvenser. I desember 2017 var det totalt 20 700 personer som mottok AAP utover ordinær periode, mens dette falt til 8 800 i desember 2018.

NAV har koblet statistikken for AAP opp mot de foreløpige SSB-tallene for utbetaling av sosialhjelp i 2018. Her finner NAV en klar økning i antall personer som mottar sosialhjelp, som tidligere samme året har mottatt AAP. Mens dette antallet har vært henholdsvis 7 600, 7 400 og 7 700 i årene 2015 til 2017, så steg det til 10 800 for 2018. Økningen fra 2017 til 2018 utgjør 3 100 personer, og er en betydelig økning fra årene før regelendringen ble iverksatt 1. januar 2018.