3,4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per desember 2019 mottakere av AAP. Dette utgjør en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med for ett år siden, men er uendret fra forrige kvartal. 

– Etter at antall personer som mottar AAP har avtatt over en lengre periode, spesielt etter regelverksendringene i 2018, virker antallet nå å ha stabilisert seg noe. Regelverksendringene vil derimot kunne føre til ytterligere reduksjon i starten av 2020. Dette gjelder spesielt de som har mottatt AAP i mer enn 4 år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Figur 1: Antall mottakere av AAP

Antall mottakere AAP 4. kv. 2019.png

Kilde: NAV

Figur 2: Andel mottakere av AAP 

Andel mottakere AAP 4. kv. 2019.png

Kilde: NAV

Stor reduksjon for aldersgruppen 40-49 år, mer stabilt for de yngre

Ved utgangen av desember 2019 var det 27 100 personer i alderen 40 til 49 år som mottok AAP. Dette utgjør 3,8 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av 2018 er det en nedgang på 3 200 personer (0,4 prosentpoeng). For de under 30 år er antallet redusert med i underkant av 600 personer, noe som utgjør den laveste nettoreduksjonen for noen aldersgruppe. Samtidig som antallet reduseres gjennom store deler av 2019 for de eldre, ser vi derimot tegn til en stabilisering for den yngste aldersgruppen.  

Økning i Rogaland

Rogaland er det eneste fylket hvor det i løpet av året var en økning i antall mottakere, en økning på 120 personer i løpet av 2019. Om lag 3,2 prosent av befolkningen i Rogaland mottok AAP i desember 2019, noe som tilsier at fylket fortsatt har en relativt lav andel mottakere totalt.  Agderfylkene er fremdeles fylkene med høyest andel mottakere. Andelen mottakere i Aust-Agder lå i desember 2019 på 4,7 prosent, mens andelen i Vest-Agder var på 4,4 prosent. Reduksjonen var størst i Troms fylke, hvor antall mottakere gikk ned med over 14 prosent det siste året.  

Økt overgang til uføretrygd

Andelen personer med avgang fra AAP som mottar uføretrygd 6 måneder senere uten å samtidig være registrert med et arbeidsforhold, fortsetter å ligge høyt sammenlignet med perioden før regelverksendringen i 2018. Av de som hadde avgang 1. kvartal 2019 var det 38,1 prosent som mottok uføretrygd et halvt år etterpå. Samme andel for 1. kvartal 2017 var på 35,6 prosent. Regelverksendringene påvirker spesielt personer som har mottatt AAP over en lengre periode og fører til en økt avgang for denne gruppen. Personer med lang varighet vil i større grad ha overgang til uføretrygd, noe som kan forklare økningen vi ser etter 2018. 

Andelen som står registrert med et arbeidsforhold 6 måneder etter avgang ligger på 39 prosent (opp 1 prosentpoeng). En del av disse vil kunne motta ytelse fra NAV (inkludert uføretrygd) ved siden av arbeid. Andelen som står med nedsatt arbeidsevne ligger på 13,3 prosent, en svak reduksjon fra tilsvarende periode i 2018. Rundt 5,9 prosent av de med avgang fra AAP var ikke registrert med jobb, ytelse eller annen oppfølging fra NAV. Disse kan være privat forsørget, registrert med utdanning, motta sosialhjelp eller være selvstendig næringsdrivende.

For mer informasjon, kontakt pressevakten på telefon 400 03 144.