3,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per september 2018 mottakere av AAP. Dette utgjør en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige kvartal.

– De siste årene har det vært en reduksjon i antall og andel mottakere av arbeidsavklaringspenger, men det siste kvartalet er nedgangen klart større enn trenden. Det er en nedgang for alle aldersgrupper siden forrige kvartal, og nedgangen er størst for 40- og 50-åringene. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger som ble innført 1. januar i år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden.

Nedgang i alle fylker

Aust-Agder er fylket med størst andel av befolkningen i alderen 18 til 66 år med AAP (5,4%), mens Akershus har lavest andel (3,1%). Siden forrige kvartal har det blitt færre med AAP i alle fylker. Nedgangen er størst i Finnmark med hele 12,6 prosent. Deretter følger Østfold med 8,3 prosent nedgang.

Sammenlignet med året før er nedgangen størst i Finnmark, med 21,3 prosent. I Vestfold har det blitt 17,2 prosent færre mottakere av AAP. 

Økt overgang til uføretrygd

Andelen personer med avgang fra AAP og som vi finner igjen som mottakere av uføretrygd 6 måneder seinere, har økt den siste tiden. Samtidig har andelen som går over i jobb gått noe ned.

Av de som sluttet å motta AAP i 4. kvartal 2017, var det 40 prosent som mottok uføretrygd og 38 prosent som gikk over i jobb et halvt år etterpå. Tilsvarende tall for de som sluttet å motta AAP i 4. kvartal 2016, viser at 35 prosent mottok uføretrygd og 42 prosent gikk over i jobb et halvt år senere.

Færre mottakere under 30 år

Ved utgangen av september 2018 var det 25 900 personer i alderen 18 til 29 år som hadde AAP, noe som tilsvarer 3,1 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av forrige kvartal er det en nedgang på 1 700 personer, mens i forhold til samme tid i fjor er det blitt 2 400 færre med AAP i denne aldersgruppen.

Les mer:

For mer informasjon, kontakt pressevakten på telefon 400 03 144.