Historisk høy uføreandel

Andelen uføretrygdede økte med 0,1 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal 2020 og er nå på 10,5 prosent av alle mellom 18 og 67 år. – Dette er en historisk høy uføreandel, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av juni mottok 357 500 personer i alderen 18-67 år uføretrygd. Det er en økning på 2 200 personer fra utgangen av mars.

– Antallet personer som mottar uføretrygd fortsetter å øke, og andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere. Uføreandelen er høyest i de eldste aldersgruppene, men øker også blant de yngste, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han synes det er bekymringsfullt at stadig flere yngre risikerer å stå utenfor arbeidslivet mesteparten av sitt voksenliv. 

– For å snu utviklingen, må innsatsen økes tidlig i helseforløpet. Uføretrygdede i alderen 25 år og oppover har som regel startet med et langt sykefravær og går deretter over på arbeidsavklaringspenger, sier Holte.

Antall uføretrygdede i prosent av befolkningen 18-67 år. 1997-2020
  

2020 - 2kv - uføre-andel.PNG

Kilde: NAV 

Antall mottakere av uføretrygd 18-67 år. 1997-2020
 

antall mottakere uføretrygd 2. kvartal 2020.PNG

Kilde: NAV

Historisk høy uføreandel også blant de yngste

Både antall og andel uføretrygdede øker med alderen. Sammenlignet med for ett år siden, har andelen som får uføretrygd mellom 18 og 59 år økt. Andelen gikk ned for de over 60 år.

Ved utgangen av juni mottok 20 800 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. Det er en andel på 2,5 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe, som også er historisk høy. Andelen økte med 0,2 prosentpoeng det siste året. Økningen var spesielt høy for de i alderen 25-29 år (0,3 prosentpoeng) og økningen var høyest i Nordland (0,7 prosentpoeng) og Innlandet (0,6 prosentpoeng). Flesteparten (om lag 85 %) i denne aldersgruppa har mottatt AAP i forkant og vært gjennom et avklaringsløp hos NAV.

Økning i andelen kvinner

Uføreandelen er høyest for de eldste kvinnene, men det siste året økte andelen mest for kvinner mellom 30-39 år og 50-54 år (0,5 prosentpoeng). Andelen for de eldste kvinnene gikk ned 0,2 prosentpoeng.

Prosentandelen uføretrygdede kvinner per juni 2020 er historisk høy med 12,5 prosent av alle kvinner i alderen 18 til 67 år. En økning på 0,3 prosentpoeng på ett år. Til sammenligning har 8,5 prosent menn uføretrygd, en økning på 0,2 prosentpoeng i samme periode.

Frem til fylte 29 år er det flere unge uføretrygdede menn enn kvinner, men etter fylte 30 år er det motsatt. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt de siste årene og øker med alderen, spesielt fra 40 år og oppover.

Høy tilgang fra AAP

Nær 80 prosent at de som fikk innvilget uføretrygd har vært gjennom et lengre avklaringsløp før NAV kommer frem til at vilkårene for uføretrygd er oppfylt.

– Det er bare når det foreligger en alvorlig sykdom som utelukker at man kan være i arbeid, at man kan få innvilget uføretrygd uten at man har vært gjennom et arbeidsavklaringsløp, sier Holte.
 

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.