– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år. Utviklingen må sees i sammenheng med aldringen av befolkningen, befolkningsvekst og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Store aldersforskjeller i uføreandelen

Det siste året har det vært en økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For aldersgruppen over 60 år var det en klar nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19-åringene. Økningen det siste året var størst for 40- og 50-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag om lag like høy som ved starten av 2000-tallet. For uføretrygdede i alderen 18 til 40 år har det vært en vekst, mens det har vært en nedgang for de over 50 år i samme periode.

Veksten over tid blant de yngste (18-29 år) skyldes særlig at det er blitt flere unge med psykiske lidelser som autisme og psykisk utviklingshemming, samt medfødte misdannelser og kromosomavvik. Dette henger sammen med at flere med disse diagnosene lever lenger på grunn av bedre medisinsk behandling. Den andre viktige faktoren bak veksten i unge uføretrygdede er knyttet til skiftende regelverk for hvor lenge man kan motta de midlertidige helserelaterte ytelsene (se faktaboks).

Flere har hatt AAP i forkant

Økningen i antall uføretrygdede bør sees i sammenheng med at om lag 80 prosent av alle nye uføretrygdede kommer fra arbeidsavklaringspenger (AAP). Det siste halvåret har det være en økning i antallet som har hatt AAP før de starter å motta uføretrygd. 1. januar 2018 ble tiden man kan motta AAP innskrenket. Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd. 

Venter videre vekst

I 2018 og i 2019 forventer NAV en økning i antall mottakere av uføretrygd, blant annet som følge av den økte overgangen fra AAP. Vi anslår 336 000 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2018, og om lag 343 000 mottakere ved utgangen av 2019.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.