4,1 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det siste året har nedgangen i antall mottakere vært på 8 300 personer.

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger går jevnt nedover. Nedgangen skyldes at flere slutter å motta ytelsen, samtidig som antallet som begynner går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

46 prosent i jobb

I 1. kvartal 2018 startet 13 100 personer på arbeidsavklaringspenger, 500 færre enn i 1. kvartal året før. 63 prosent mottok sykepenger rett i forkant.

Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 2. kvartal 2017 var 46 prosent i jobb og 32 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

Færre under 30 år

Ved utgangen av mars 2018 var det 27 600 personer i alderen 18 til 29 år som hadde arbeidsavklaringspenger, noe som tilsvarer 3,3 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av forrige kvartal er det en nedgang på 300 personer, mens i forhold til samme tid i fjor er det blitt 1 500 færre med arbeidsavklaringspenger i denne aldersgruppen.

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på 70 prosent.

Nedgang i de fleste fylker

Aust-Agder er fylket med størst andel av befolkningen i alderen 18 til 66 år med arbeidsavklaringspenger (5,9 %), mens Akershus har lavest andel (3,4 %).

Fra forrige kvartal har det blitt 4,5 prosent færre med arbeidsavklaringspenger i Vestfold. Den største økningen finner vi i Oppland med 2,0 prosent.

Sammenlignet med året før har det blitt 2,7 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Aust-Agder. Bortsett fra en liten økning i Vest-Agder, ser vi en nedgang i resten av fylkene.

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon 400 03 144.