Søknadsfristen er 20. november 2019.

Søknadsskjema og andre dokumenter finner du til høyre på denne siden under «Relatert informasjon».

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak er total ramme for tildeling av tilskudd 13,7 millioner kroner.

Hvem kan få tilskudd?

Målgruppen for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

Krav til organisasjonene

Det kan innvilges tilskudd til organisasjoner som:

a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,

b) er registrert i Frivillighetsregisteret,

c) er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og

d) har minimum 2 000 tellende medlemmer.

e) har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker.

Nærmere beskrivelse og definisjon av tellende medlemmer og krav til underliggende dokumentasjon, kan du lese i forskriftens § 5 og 6.

Størrelsen på tilskuddet

Tilskuddet består av et grunntilskudd på 20 000 kroner og medlemstilskudd som fordeles med grunnlag i medlemstall. I 2019 var tilskuddet per betalende medlem 50,98 kroner.

Søknaden

Søknaden må fylles ut på et eget søknadsskjema. Alle søkere bes om å lese forskriften for tilskuddsordningen før søknadskjemaet fylles ut.

Medlemstallet skal bekreftes av revisor. Det er utarbeidet et eget skjema som skal fylles ut av revisor.

Søknader framsatt etter søknadsfristen 20. november 2019 og ufullstendige søknader kan bli avvist.

Signert, skannet søknad sendes på e-post til direktoratet@nav.no innen 20.november 2019.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no