Tilskudd til landsdekkende pensjonistorganisasjoner for 2021

Landsdekkende pensjonistorganisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift og eldrepolitisk arbeid for 2021.

Søknadsfristen er 20. november 2020.

Søknadsskjema og andre dokumenter finner du til høyre på denne siden under «Relatert informasjon».

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak er total ramme for tildeling av tilskudd 14,6 millioner kroner.

Hvem kan få tilskudd?

Målgruppen for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

Krav til organisasjonene

Det kan innvilges tilskudd til organisasjoner som:

a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,

b) er registrert i Frivillighetsregisteret,

c) er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og

d) har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen i form av årlig betalt kontingent, og har til sammen minst åtte tellende lokallag i minst åtte fylker.

Med tellende lokallag menes lag som er en selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst 15 betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag. 

Størrelsen på tilskuddet

Tilskuddet består av et grunntilskudd på 20 000 kroner og medlemstilskudd som fordeles med grunnlag i medlemstall. I 2019 var tilskuddet per betalende medlem 50,98 kroner.

Søknaden

Søknaden må fylles ut på et eget søknadsskjema. Alle søkere bes om å lese forskriften for tilskuddsordningen før søknadskjemaet fylles ut.

Medlemstallet skal bekreftes av revisor. Det er utarbeidet et eget skjema som skal fylles ut av revisor.

Søknader framsatt etter søknadsfristen 20. november 2020 og ufullstendige søknader kan bli avvist.

Signert, skannet søknad sendes på e-post til direktoratet@nav.no innen 20.november 2020.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no 

Informasjon om ny forskrift fra 1. januar 2019

Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner er endret ved forskrift av 4. juli 2018 nr. 1142. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. 

Endringen vil ikke ha betydning for søknadsbehandlingen for 2019, men vil ha betydning for dokumentasjon av antall medlemmer per 31. desember 2018, som er grunnlag for søknadsbehandlingen for 2020. Se eget informasjonsbrev om endringene i forskriften under relatert informasjon.