Hvem kan søke: NAV-kontor. Søknadsfrist: 1. februar 2020. Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato, men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak. Rapportering: Frist for statusrapportering og regnskapsrapportering er 1.februar 2021 . Referanse: Kap 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet. Beløp: Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter), og inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).   Særskilt for 2020: Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. For 2020 er målet å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra på?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. 

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon. Se utvalgte sosialtjenestetall.

Følgende områder vil bli særskilt prioritert  i 2020

 • Bruk av ordinært arbeidsliv
 • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere.
 • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv.  

Vi oppfordrer NAV-kontor til

 • å jobbe ut ifra brukers situasjon slik at brukere som mottar tjenester opplever et helhetlig tjenestetilbud
 • å kartlegge brukerbehov så tidlig som mulig og legge disse behovene til grunn for konsept og ide for utviklingsarbeidet.
 • å kartlegge aktuelle brukerreiser og legge disse til grunn for utviklingsarbeidet 
 • å legge samspillet mellom digitale tjenester, det fysiske møtet og fagsystemet til grunn, slik at vi får til godt samspill av tjenester på tvers av kanaler og systemer
 • å ha en god forankring og robust rigg for tiltaket. Difi har laget en god oversikt over innovasjonsverktøy: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/hvordan-jobbe-med-innovasjon/verktoy-og-metoder
 • samarbeid mellom bydeler, storbyer og interkommunalt
 • å se dette tilskuddet i sammenheng med andre tilskudd som «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» og «Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging» (Helsedirektoratet). 
 • å gjøre seg kjent med relevante nasjonale satsninger og strategier, og se disse i sammenheng med lokale levekårsutfordringer. Eksempler fra satsninger og strategier:  Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)  Mestre hele livet Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) Opptrappingsplanen for rus Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 0-24-samarbeidet Inkluderingsdugnaden 

Det gis ikke tilskudd til

 • kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe 
 • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
 • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

Hvordan søker du?

Du finner skjemaet under relatert informasjon. 

Utfylt søknad signeres og sendes til fylkesmannen i ditt fylke. På fylkesmannen.no finner du kontaktinformasjon.