Tilskudd til humanitære tiltak i 2021

Tilskudd til humanitære tiltak i 2021 er rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

Søknadsfristen er 28 februar 2021.

Søknadsskjema og regelverk finner du under «Relatert informasjon». 

Bakgrunn

Arbeids- og velferdsdirektoratet tildeler tilskudd til frivillige organisasjoner og kommuner som tilbyr overnatting, sanitære tiltak og matutdeling til EØS-borgere som tigger i Norge i kortere eller lengre perioder. Ordningen ble forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet fra 2013 til 2018. 

Formålet med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre humanitære forhold for EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser.

Målgruppen for tiltakene

Målgruppen for ordningen er EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser, og som ofte er i landet primært for å tigge.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Berørte kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også̊ fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd.
Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til hel eller delvis finansiering av ulike tiltak/prosjekter som er til hjelp for enkeltpersoner som er i målgruppen. Tiltakene skal ikke fremme tigging. 

  • Overnattings- og sanitære tilbud
  • Matutdeling
  • Rådgivningstiltak og mer langsiktige prosjekter

Tiltakene må̊ tilrettelegges for både kvinner og menn.

Prioriteringskriterier

Arbeids- og velferdsdirektoratet avgjør søknaden etter en skjønnsmessig vurdering, og fastsetter størrelse på eventuelt tilskudd.

Følgende tiltak blir prioritert:

  • Tiltak i regi av humanitære organisasjoner som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende tiggere.
  • Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige.

Søknadsskjema for 2021

Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist. Søkere bes om å lese nøye gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut.

En undertegnet, skannet søknad sendes til direktoratet@nav.no innen utgangen av 28. februar 2021.