Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2021

Tilskuddsordningen har fra 2021 bli erstattet av Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom. Den nye tilskuddsordningen ble utlyst i begynnelsen av desember, med søknadsfrist 29.januar 2021. Organisasjoner som har ubrukte prosjektmidler fra 2020 og ønsker å overføre disse til 2021 må søke om dette ved å sende henvendelse til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no.

Koronasituasjonen: Se midlertidig endring for mottakere av tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom

Rapportering for 2020

Alle som mottok tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2020, skal levere rapportering senest innen 31. mars 2021. Skjemaet «Rapportering 2020» er tilgjengelig under Relatert innhold. 

Som med det digitale søknadsskjemaet, må man logge seg på med sin personlige bank id. Vi gjør oppmerksom på at rapporteringen er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at rapporteringen lagres og gjøres lett tilgjengelig for organisasjonen.  

Endringer i krav til revisjonsberetning: Veileder for regnskap og rapportering er oppdatert og tilgjengelig under Relatert innhold. Denne gir utfyllende informasjon om krav og innhold til rapporteringen. Vær spesielt oppmerksom på at kapittel 4 om «Revisjon av regnskapet» er oppdatert med krav til innhold i revisjonsberetningen. Kravene fremgår av eksempelet på revisjonsberetning i veilederen.

Hvem kan få tilskudd?

Alle frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Hva kan det gis tilskudd til?

Prosjekter som gir personer fra målgruppen tilbud om aktiviteter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering innen ett eller flere av følgende temaer er prioritert:

  • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
  • Organisasjonsarbeid - Personer fra målgruppen får kompetanse eller også erfaring med hvordan man driver en organisasjon.
  • Brukerinnflytelse – Det er ikke nok at prosjektet det søkes om har god brukerinnflytelse i gjennomføringen. Det vi mener her er at prosjektet må ha som mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen generelt. Det overordnede målet er å styrke målgruppens dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører.
  • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper og samtalegrupper.
  • Likepersonsarbeid - er organisert rådgivning og støtte der personer som opplever, eller har opplevd, fattigdom deler erfaringer.
  • Interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.

Prosjekter knyttet til disse temaene fra organisasjoner som er organisert og drevet av personer fra målgruppen selv, gis ekstra prioritet.

Tidsperiode for tilskudd

Tilskudd gis for 1 år av gangen. 1-årige prosjekter gis ekstra prioritert. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som er tildelt tilskudd tidligere år, men disse vil bli vurdert på lik linje med nye prosjekter.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år. Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no 

Ved henvendelser må det merkes hvilken tilskuddsordning det gjelder.