Koronasituasjonen: Se midlertidig endring for mottakere av tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom

Digital innlevering av rapportering for 2019

Rapportering for 2019 skal leveres gjennom en ny digital løsning. Løsningen er nå tilgjengelig under Relatert innhold. Som med søknadsskjemaet, må man logge seg på med sin personlige bank id. Enkelte hovedpunkter fra rapporteringen skal oppsummeres og fylles direkte inn i den digitale løsningen. Regnskapet, revisjonsberetningen og årsrapport/prosjektrapport skal lastes opp som egne vedlegg. 

På grunn av koronasituasjonen har alle organisasjoner fått utsatt fristen for innlevering av rapporteringen til 1. mai 2020.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering. 

Hvem kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Organisasjonene må i tillegg drives av målgruppen selv.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

 • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen.
 • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
 • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
 • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
 • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
 • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Det gis også tilskudd til Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom. 

Målet med ordningen

Over denne ordningen gis det tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering.

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner kan gi sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom muligheten til:

 • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
 • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper, samtalegrupper eller også likepersonsarbeid.
 • Å arbeide for brukerinnflytelse - Her menes arbeid som har mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen i samfunnet.
 • Å drive interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.
 • Dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører
 • Å arbeide for inkludering i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og økonomisk trygghet
 • Organisasjoner som faller utenfor tilskuddsordningen
 • Organisasjoner som ikke er drevet av sosialt og økonomisk vanskeligstilte faller utenfor ordningen.
 • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært, rehabiliteringsrettet eller tilsvarende arbeid faller utenfor ordningen. Det gis ikke støtte til drift av virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.
 • Organisasjoner for bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke faller utenfor ordningen. 

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år. Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no

Ved henvendelser må det merkes hvilken tilskuddsordning det gjelder.