Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom 2022

  • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.
  • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen. Brukere skal utgjøre hovedandelen av medlemmer i organisasjonen og være representert i styret.
  • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
  • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
  • Organisasjoner som søker tilskudd for første gang bør kunne vise til samarbeid med landsdekkende organisasjoner og nettverk som arbeider med tilsvarende oppgaver.
  • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært arbeid, rehabiliteringsrettede tiltak eller arbeidsrettede tiltak for målgruppen faller utenfor ordningen. 
  • Tilskuddet skal ikke toppfinansiere organisasjoner som mottar driftstilskudd over andre tilskuddsordninger. Støtte til slike organisasjoner kan eventuelt bare gis for en avgrenset periode til aktiviteter som støtter opp om målet med denne ordningen.