Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom 2021

Tilskuddsordningen er ny og erstatter tidligere Tilskudd til drift av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering. 

Tilskuddet skal gå til brukerstyrte organisasjoner som er drevet av målgruppen, og som legger til rette for at brukerne selv aktivt kan medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Det er utarbeidet en ny forskrift for ordningen. Forskriften ble fastsatt 13. januar 2021 og er tilgjengelig på lovdata.no.

Søknadsfristen er 29. januar 2021.

Målet med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å fremme egenorganisering og brukerstyrte organisasjoners arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Tilskuddet skal styrke organisasjonenes muligheter til å drive interessepolitisk arbeid, og bidra til økt brukermedvirkning. Overordnede mål for ordningen er økt inkludering i arbeid og samfunnsliv, økonomisk trygghet og bedrede levekår.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og levekårsutfordringer og sosial ekskludering forbundet med fattigdom.

Hvem kan søke tilskudd?

Tilskuddet går til brukerstyrte organisasjoner som er drevet av målgruppen, og som legger til rette for at brukerne selv aktivt kan medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

  • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.
  • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen. Brukere skal utgjøre hovedandelen av medlemmer i organisasjonen og være representert i styret.
  • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
  • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
  • Organisasjoner som søker tilskudd for første gang bør kunne vise til samarbeid med landsdekkende organisasjoner og nettverk som arbeider med tilsvarende oppgaver.

Organisasjoner som faller utenfor tilskuddsordningen

  • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært arbeid, rehabiliteringsrettede tiltak eller arbeidsrettede tiltak for målgruppen faller utenfor ordningen. 
  • Tilskuddet skal ikke toppfinansiere organisasjoner som mottar driftstilskudd over andre tilskuddsordninger. Støtte til slike organisasjoner kan eventuelt bare gis for en avgrenset periode til aktiviteter som støtter opp om målet med denne ordningen.

Forpliktelser for tilskuddsmottaker 

Det forventes at alle tilskuddsmottakere er kjent med regelverket for tilskuddsordningen, samt leser tilskudds brev og de krav som foreligger.  

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap senest 31.mars påfølgende år. Dersom virksomheten unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. 

Arbeids – og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for rapportering som må følges. 

Søknadsskjema  

Det er kun mulig å benytte vårt digitale søknadsskjema for å søke om tilskudd på denne ordningen. Søker må logge seg på med sin personlige bank id for å kunne registrere søknaden. Det samme gjelder levering av rapportering påfølgende år.  

Vi gjør oppmerksom på at søknaden er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at både søknad og rapportering lagres og gjøres lett tilgjengelig for virksomheten.

Søknadsskjemaet som sendes inn må være utfylt i sin helhet, dokumenter kan ikke ettersendes. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist.  

Finn søknadsskjema, regelverk og veileder for rapportering under «Relatert innhold» til høyre på siden.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no

Merk hvilken tilskuddsordning det gjelder når du henvender deg.