Spørsmål og svar om sosialt entreprenørskap (for nye søkere)

1. Hva er en forretningsmodell, og hvilke elementer må den inneholde?

En forretningsmodell beskriver hvordan en virksomhet skal gjennomføre en forretningside i praksis. Forretningsmodellen bør svare på spørsmål som:

  • Hva skal dere tilby? Hva er produktet eller tjenesten?
  • Hvem er kundene?
  • Finnes det konkurrenter på området, eventuelt hvem?
  • Hva er annerledes enn det som finnes fra før?
  • Hvordan skal vi få betalt og finansiere virksomheten?
  • Hva er det økonomiske potensialet til produktet/tjenesten på sikt?

Forretningsmodellen er et levende dokument som justeres og endres etter hvert som nye opplysninger og kunnskap kommer frem.Det finnes ulike fremgangsmåter og maler for å lage en forretningsmodell. I søknadsskjemaet vårt ber vi om opplysninger som skal dekke vårt behov for å vurdere forretningsmodellen deres.

Det er flere aktører som gir veiledning om hvordan du lager en forretningsmodell. Et godt alternativ er Innovasjon Norge sine nettsider, du kan også ringe Innovasjon Norges Gründertelefon.

2. Vi har en god ide til sosialt entreprenørskap. Bør vi søke om utviklingstilskudd eller ordinært tilskudd?

Virksomheter som har en god ide, men har behov for mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen bør søke om et utviklingstilskudd. Gjennom perioden med utviklingstilskudd kan dere videreutvikle ideen og forretningsmodellen, slik at dere stiller sterkere i konkurransen om ordinære tilskuddsmidler på et senere tidspunkt.

3. Vi synes at aktiviteten vår også kan passe inn i tilskuddsordningen «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Hvilken ordning bør vi søke på?

Begge ordningene er rettet inn mot nyskapende aktiviteter på fattigdomsfeltet, men det er noen forskjeller.

Forretningsmodell 

Sosialt Entreprenørskap – her stilles det krav om å ha en god forretningsplan og at man kan sannsynliggjøre at virksomheten kan bli økonomisk bærekraftig på sikt.

Aktivisering og arbeidstrening – her stilles det ikke krav om en forretningsplan ved oppstart, men det er et mål at aktiviteten skal kunne driftes videre etter tilskuddsperioden. 

På sosialt entreprenørskap må også virksomheten selv definere seg som en sosial entreprenør.

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan sende inn samme søknad på begge ordningene. 

Målgruppe 

Målgruppen er noe ulik:

Sosialt Entreprenørskap – Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon.  

Aktivisering og arbeidstrening – Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert.

Aktivitet 

Aktivisering og arbeidstrening har strengere krav til at målgruppen skal få et direkte tilbud om arbeid eller aktivitet. Over ordningen med tilskudd til sosialt entreprenørskap kan det gis tilskudd til virksomheter som både jobber direkte eller indirekte med målgruppen.

4. Stilles det krav til samarbeid med NAV-kontor?

For å lykkes med sosialt entreprenørskap er virksomhetens samhandling med relevante offentlige aktører viktig. Samarbeid er viktig også for å unngå at det etableres parallelle løp. Virksomheter som har et samarbeid med kommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen og lokalt næringsliv blir prioritert i søknadsbehandlingen. Det er ikke avgjørende at et slikt samarbeid er på plass ved første gangs søknad, men det bør være en plan om samarbeid på sikt.

5. Kan man ha startet opp aktiviteten før søknadstidspunktet?

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang. Det gis derfor ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må i tilfelle være beskrevet i søknaden. 

6. Kan vi søke om tilskudd selv om vi mottar tilskudd fra andre (for eksempel Innovasjon Norge eller andre offentlige etater)?

Ja, det er mulig å søke om midler selv om man får tilskudd fra andre. Det gjøres alltid en individuell vurdering av søknaden, og virksomhetens samlede behov for støtte.

7. Utlyses midler til sosialt entreprenørskap hvert år og eventuelt når?

Tilskudd til sosialt entreprenørskap lyses ut én gang i året. Utlysningen publiseres på nav.no i siste del av oktober, etter at statsbudsjettet er lagt frem. Søknadsfristen er i november samme år.

8. Vi har en god idé til sosialt entreprenørskap, men vi rekker ikke søknadsfristen. Hva skal vi gjøre?

Søknader behandles kun én gang i året. Hvis søknaden ikke er ferdig innen fristen må dere vente til neste års utlysning.