1. Hva er en forretningsmodell, og hvilke elementer må den inneholde?

En forretningsmodell beskriver hvordan en virksomhet skal gjennomføre en forretningside i praksis. Forretningsmodellen bør svare på spørsmål som:

  • Hva skal dere tilby? Hva er produktet eller tjenesten?
  • Hvem er kundene?
  • Finnes det konkurrenter på området, eventuelt hvem?
  • Hva er annerledes enn det som finnes fra før?
  • Hvordan skal vi få betalt og finansiere virksomheten?
  • Hva er det økonomiske potensialet til produktet/tjenesten på sikt?

Forretningsmodellen er et levende dokument som justeres og endres etter hvert som nye opplysninger og kunnskap kommer frem.

Det finnes ulike fremgangsmåter og maler for å lage en forretningsmodell. I søknadsskjemaet vårt ber vi om opplysninger som skal dekke vårt behov for å vurdere forretningsmodellen deres.

Det er flere aktører som gir veiledning om hvordan du lager en forretningsmodell.  Et godt alternativ er Innovasjon Norge sine nettsider, du kan også ringe Innovasjon Norge sin Gründertelefon.

2. Vi har en god ide til sosialt entreprenørskap. Bør vi søke om utviklingstilskudd eller ordinært tilskudd?

Virksomheter som har en god ide, men har behov for mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen bør søke om et utviklingstilskudd. Gjennom perioden med utviklingstilskudd kan dere videreutvikle ideen og forretningsmodellen, slik at dere stiller sterkere i konkurransen om ordinære tilskuddsmidler på et senere tidspunkt.

3. Vi synes at aktiviteten vår også kan passe inn i tilskuddsordningen «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Hvilken ordning bør vi søke på?

Begge ordningene er rettet inn mot nyskapende aktiviteter på fattigdomsfeltet, men det er noen vesentlige forskjeller.

MålgruppeMålgruppen for tiltakene på aktivisering og arbeidstrening er personer som opplever fattigdom, mens målgruppen for tiltakene på sosialt entreprenørskap er bredere og omfatter både personer som opplever fattigdom og personer som står i fare for å oppleve fattigdom. Det innebærer at det også kan gis tilskudd til «forebyggende aktivitet» over ordningen med tilskudd til sosialt entreprenørskap.

ForretningsmodellEn annen viktig forskjell er at det på sosialt entreprenørskap stilles krav om å ha en god forretningsplan og at man kan sannsynliggjøre at virksomheten kan bli økonomisk bærekraftig på sikt. På Aktivisering og arbeidstrening stilles det ikke krav om en forretningsplan ved oppstart, men det er et mål at aktiviteten skal kunne driftes videre etter tilskuddsperioden.

AktivitetEn tredje viktig forskjell er at Aktivisering og arbeidstrening har strengere krav til at målgruppen skal få et direkte tilbud om arbeid eller aktivitet. Over ordningen med tilskudd til sosialt entreprenørskap kan det gis tilskudd til virksomheter som både jobber direkte eller indirekte med målgruppen.

4. Stilles det krav til samarbeid med NAV-kontor?

For å lykkes med sosialt entreprenørskap er virksomhetens samhandling med relevante offentlige aktører viktig. Samarbeid er viktig også for å unngå at det etableres parallelle løp. Virksomheter som har et samarbeid med kommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen og lokalt næringsliv blir prioritert i søknadsbehandlingen. Men det er ikke avgjørende at et slikt samarbeid er på plass ved første gangs søknad, men det bør være en plan om samarbeid på sikt.

5. Kan man ha startet opp aktiviteten før søknadstidspunktet?

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang. Det gis derfor ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Aktiviteten man søker om støtte til kan ha pågått i en kortere periode før søknadstidspunktet, og det gis derfor ikke tilskudd til aktiviteter som har pågått over flere år. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne.

6. Kan vi søke om tilskudd selv om vi mottar tilskudd fra andre (for eksempel Innovasjon Norge eller andre offentlige etater)?

Ja, det er mulig å søke om midler selv om man får tilskudd fra andre. Det gjøres alltid en individuell vurdering av søknaden, og virksomhetens samlede behov for støtte.

7. Utlyses midler til sosialt entreprenørskap hvert år og eventuelt når?

Tilskudd til sosialt entreprenørskap lyses normalt ut én gang i året. Utlysningen publiseres på nav.no i siste del av oktober, etter at statsbudsjettet er lagt frem. Søknadsfristen er i månedsskiftet november/desember.

8. Vi har en god ide til sosialt entreprenørskap, men vi rekker ikke søknadsfristen. Hva skal vi gjøre?

Søknader behandles kun en gang i året. Ufullstendige søknader kan bli avvist. Dersom søknaden ikke er ferdig innen fristen må dere vente til neste års utlysning.