Koronasituasjonen: Se midlertidig endring for mottakere av tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom

Prioritering av midler i 2020

Over ordningen er det om lag 54 millioner til fordeling i 2020. Mesteparten av dette er bundet opp i videreføring av prosjekter. Det er ca. 11,5 millioner kroner til fordeling til nye prosjekter. Det betyr at det er begrenset hvor mange nye prosjekter som kan få tilskudd. Videreføring av pågående prosjekter er prioritert i inntil 3 år. 

Søkere bør kunne vise til et formelt samarbeid, eller en intensjonsavtale om samarbeid, med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen i løpet av en 3 års periode. Dette samarbeidet kan blant annet gjelde rekruttering fra målgruppen, lokal medfinansiering, kompetanse eller arbeidsinnsats. Arbeidsinnsats kan f.eks. være at kommunen stiller med en ruskonsulent inn i prosjektet.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Det overordnede målet er å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert.

Det kan være enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige, personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel.

Rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er en særlig prioritert målgruppe.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd til tiltak/aktiviteter som faller inn under formålet med ordningen.

Prioriteringskriterier

Det gjøres en helhetlig vurdering av søknadene sett opp mot prioriteringskriteringene og budsjettrammen for ordningen.

Følgende tiltak blir prioritert:

  • tiltak som samarbeider med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen
  • nye aktiviteter og nyskapende tiltak
  • tiltak som inngår i en tiltakskjede
  • tiltak som inngår som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram
  • tiltak der daglig leder og ansatte har relevant fagkompetanse og erfaring fra arbeid med målgruppen

Tiltaket bør kobles med andre nødvendige tiltak, for eksempel bolig og utvikling av bokompetanse, økonomisk sosialhjelp og helsetjenester. Samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen bør derfor etterstrebes og vil bli prioritert.

Det oppfordres til samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.

Delvis egenfinansiering av tiltaket eller delfinansiering fra kommunen/NAV-kontoret vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Tidsperiode for tilskudd

Prosjekter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode.

Tilskuddsperioden kan imidlertid forlenges med inntil to år, men tilskuddet vil bli trappet ned i denne perioden. Det stilles da krav om formalisert samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen.

Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Hva gis det ikke tilskudd til?

  • Det gis ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatte aktiviteter
  • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av organisasjoner
  • Det gis heller ikke tilskudd til tiltak eller organisasjoner som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.  Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.

Søknadsskjema for 2020

Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist. Søkere bes om å lese nøye gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no

Ved henvendelser må det merkes hvilken tilskuddsordning det gjelder.