Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2021

Fristen for å søke midler for 2021 var 8. januar 2021.

Rapportering for 2020

Alle som mottok tilskudd til Aktivisering og arbeidstrening for 2020, skal levere rapportering senest innen 31. mars 2021. Skjemaet «Rapportering 2020» er tilgjengelig under Relatert innhold. 

Som med det digitale søknadsskjemaet, må man logge seg på med sin personlige bank id. Vi gjør oppmerksom på at rapporteringen er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at rapporteringen lagres og gjøres lett tilgjengelig for organisasjonen.  

Endringer i krav til revisjonsberetning

Veileder for regnskap og rapportering er oppdatert og tilgjengelig under Relatert innhold. Denne gir utfyllende informasjon om krav og innhold til rapporteringen. Vær spesielt oppmerksom på at kapittel 4 om «Revisjon av regnskapet» er oppdatert med krav til innhold i revisjonsberetningen. Kravene fremgår av eksempelet på revisjonsberetning i veilederen.

Prioritering av midler

Organisasjoner som søker om videreføring av prosjektmidler fra 2020 er prioritert. 

Søkere bør kunne vise til et formelt samarbeid, eller en intensjonsavtale om samarbeid, med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen i løpet av en 3 års periode. Dette samarbeidet kan blant annet gjelde rekruttering fra målgruppen, lokal medfinansiering, kompetanse eller ressurser. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Det overordnede målet er å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen for tiltakene er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert. 

Dette kan for eksempel være enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige, personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel.

Rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er en særlig prioritert målgruppe.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og private stiftelser kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som faller inn under formålet med ordningen. 

Prioriteringskriterier 

Arbeids – og velferdsdirektoratet foretar en helhetlig vurdering av søknaden sett opp mot prioriteringskriteriene, budsjettrammen for ordningen og andre innkommende søknader.

Følgende aktiviteter og tiltak blir prioritert:

  • Samarbeid med kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen.
  • Nye aktiviteter og nyskapende tiltak og metoder.
  • Aktiviteter som inngår i en tiltakskjede. 
  • Aktiviteter og tiltak som inngår som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram.
  • Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.

Delvis egenfinansiering av tiltaket eller delfinansiering fra kommunen / NAV-kontoret vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Hva gis det ikke tilskudd til over denne ordningen?

Det gis ikke tilskudd til: 

  • Finansiering av allerede igangsatte aktiviteter.
  • Ordinær drift av organisasjoner.
  • Tiltak eller organisasjoner som har næringsmessig virksomhet som hovedmål.

Tidsperiode for tilskudd

Prosjekter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode.

Tilskuddsperioden kan i tillegg forlenges med inntil to år. Tilskuddet vil normalt bli trappet ned i denne to-årsperioden. Etter tre år med tilskudd stilles det krav om et skriftlig, formalisert samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen. Samarbeidsavtalen må legges ved søknaden for at den skal behandles. 

Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Det kan søkes om overføring av ubrukte midler. Dette skal gjøres på det digitale søknadsskjemaet for påfølgende år.

Forpliktelser for tilskuddsmottaker

Det forventes at alle tilskuddsmottakere er kjent med regelverket for tilskuddsordningen, samt leser tilskudds brev og gjør seg kjent med de krav som foreligger. Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap innen 31.mars påfølgende år.

Hvis organisasjonen unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

Arbeids – og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for rapportering som må følges. 

Søknadsskjema 

Det er kun mulig å benytte vårt digitale søknadsskjema for å søke om tilskudd på denne ordningen. Søker må logge seg på med sin personlige bank id for å kunne registrere søknaden. Det samme gjelder levering av rapportering påfølgende år. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden er knyttet til personen som logget seg på første gang. Det er derfor bare vedkommende som kan hente ut eller se informasjonen som er sendt inn. Vi anbefaler derfor at både søknad og rapportering lagres og gjøres lett tilgjengelig for virksomheten.

Søknadsskjemaet som sendes inn må være utfylt i sin helhet, dokumenter kan ikke ettersendes. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Finn søknadsskjema, regelverk og veileder for rapportering under Relatert innhold.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no

Merk hvilken tilskuddsordning det gjelder når du henvender deg.