Politiske initiativ

Stortingsmeldingene nr. 9 (2006-2007) «Arbeid, velferd og inkludering» og nr. 16 (2006-2007) «… og ingen sto igjen» fastslo at det var behov for å intensivere samarbeidet mellom arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndighetene i fylkeskommuner og kommuner for å finne tjenlige og effektive løsninger for overlappende målgrupper. Daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet varslet i stortingsmelding nr. 9 at det skulle settes i gang arbeid med å inngå en samarbeidsavtale med KS for å styrke dette samarbeidet. Mer intensivert samarbeid skulle føre til bedre måloppnåelse både i utdannings-, arbeids- og velferdspolitikken.

Konklusjonene og tiltakene i meldingene fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet var et uttrykk for stor politisk oppmerksomhet, dialog og tverrdepartemental utredningsvirksomhet om utfordringer i grenseflatene mellom de to politikkområdene. Dette gjaldt utfordringer som blant annet frafall og at de med svakest utdanning og grunnleggende ferdigheter har størst risiko for å miste jobben ved endring i arbeidsmarkedssituasjonen, og vanskeligst for å få stabil varig arbeidstilknytning. Samtidig er det utfordringer i samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen knyttet til regelverk, økonomiske rammer og ulike styringslinjer og prioriteringer.

Denne dialogen og aktivitetene pågikk særlig fra 2000-2006 der flere statsråder fulgte opp og flere underliggende etater og organisasjoner var involvert (jf blant annet GIVO-rapporten 2006). Viktig utviklingsarbeid- og prosjekter i denne perioden var

  • bedre utdannings- og yrkesveiledning (karriereveiledning)
  • økt bruk av realkompetansevurdering, herunder yrkesprøving, for arbeidssøkere
  • opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning
  • utvikling av praksisnære opplæringstilbud på videregående opplærings nivå

Disse områdene er sentrale områder for å styrke tjenester og tiltak for overlappende målgrupper i skjæringsfeltet mellom utdannings, - arbeids- og velferdspolitikken. Samarbeidet mellom departementene og de underliggende etatene er et løpende arbeid på disse områdene. 

Mål og innhold i sentral samarbeidsavtale mellom AID og KS på utdanningsområdet

Målet med den sentralt inngåtte avtalen var å styrke samarbeidet mellom sektorene/etatene om tjenester og tiltak på utdanningsområdet som kan få flere i arbeid eller utdanning. Den sentrale avtalen skulle danne grunnlag for fylkesvise avtaler og lokalt samarbeid om gjennomføring av opplæring og andre tjenester for overlappende målgrupper som både fylkeskommuner/kommuner og NAV arbeids- og velferdsetaten har ansvar for. Det gikk videre frem av avtalen at erfaringene med avtalen skulle følge-evalueres og at det skulle etableres en oppfølgingsgruppe.

I den sentrale avtalen oppfordret avtalepartene til å inngå samarbeidsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommuner og kommuner på videregående- og grunnskolenivå, og å inkludere andre samarbeidsparter når det ble ansett som hensiktsmessig. Avtalepartene oppfordret til at samarbeidet skulle omfatte både samarbeidsformer, tiltak og tjenester for arbeidssøkere.

Implementering av den sentrale avtalen ble evaluert av SINTEF Teknologi og samfunn (2010). Se feltet Evaluering på nettsiden.

Avvikling av den sentrale avtalen på utdanningsområdet

KS og Arbeidsdepartementet konkluderte i juni 2011 at målet med den sentrale avtalen var oppfylt gjennom etableringen av de fylkesvise avtalene. Den sentrale avtalen ble derfor avviklet og videre oppfølging av samarbeidet på utdanningsområdet lagt inn i den ordinære styringsdialogen. Det ble forutsatt fra avtalepartene at fylkesvise samarbeidsavtaler skulle videreføres og at Arbeids- og velferdsdirektoratet skulle videreføre oppfølgingen av arbeidet ved behov.

Ny partnerskapsavtale mellom Arbeidsdepartementet og KS om NAV-kontorene

I august 2012 har KS og Arbeidsdepartementet inngått en ny samarbeidsavtale: «Utviklingsavtale mellom Arbeidsdepartementet og KS for partnerskapet stat-kommune om NAV-kontorene». I denne avtalen er samarbeid med utdanningssektoren nå inkludert i pkt. 2.6 siste ledd: Partene er enige om å legge til rette for informasjon og samarbeid mellom NAV-kontor, utdanningssektoren, helseforetakene og kommunale tjenester utenfor NAV-kontorene».

Den nye partnerskapsavtalen innebærer at samarbeid med utdanningssektoren nå er knyttet nærmere opp til samarbeidet mellom stat og kommune i NAV-kontorene. Dette forsterker forankringen for videreføringen av fylkesvise samarbeidsavtaler mellom NAV og fylkeskommunene på utdanningsområdet utover de ordinære styringslinjene.

Retning for videre utvikling av samarbeid

I det videre arbeidet vil det være særlig viktig å videreutvikle samarbeidsformer og samhandling om tjenester og tiltak som inkluderer helse-, sosial- og andre områder der opplæringsaktiviteter og utdanning er en del av veien til målet om arbeid. Helhetlige og koordinerte tjenester og samarbeidsløsninger kan være avgjørende for at mange arbeidssøkere med sammensatte utfordringer på flere livsområder kan komme fra en passiv stønadstilværelse over i arbeid og aktivitet.