Samarbeidsavtaler på utdanningsområdet

Her finner du informasjon om samarbeidsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommuner på utdanningsområdet.

Formålet med samarbeidet er:

  • bedre samordnet bruk av Arbeids- og velferdsetatens og fylkeskommunens virkemidler slik at flere ungdom og voksne kan komme i arbeid.

Overlappende målgrupper er:

  • arbeidsledige ungdom og voksne som både fylkeskommunen og NAV har ansvar for å bistå til utdanning og/eller arbeid. Dette gjelder arbeidsledige med behov for å gjennomføre videregående opplæring, og/eller som har rettigheter i opplæringsloven som er av betydning for å skaffe seg og beholde arbeid.

Arbeid først og aktive brukere

Arbeid først og aktive brukere er sentrale deler av virksomhetsstrategien til NAV (2012-2020). Målet er at flest mulig ungdom og voksne skal skaffe og beholde arbeid, være selvforsørget og kunne leve aktive, meningsfylte liv. Dette krever både formell utdanning, arbeidslivsorienterte kvalifikasjoner og ferdigheter i å mestre krav til kompetanse, endring og omstilling i arbeidslivet.

Samarbeid mellom arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndighetene er derfor et strategisk viktig grep for å oppnå dette målet. Samarbeid med tjenester innen helse og sosial kan ytterligere være en forutsetning for at øvrig samarbeid om utdanning og arbeidsrettede tjenester skal gi resultater.

Veien til «arbeid først» kan for mange av NAVs brukere gå gjennom opplæring og utdanning, og for noen i en kombinasjon med andre støttende tjenester. For arbeidssøkere med behov for bistand og oppfølging fra NAV er det derfor viktig med best mulig behovsvurdering eller arbeidsevnevurdering som grunnlag for aktivitetsplan. Det samme er at tilgjengelige virkemidler i fylkeskommunen og NAV utnyttes mest mulig målrettet og samordnet.

Alle fylker har inngått samarbeidsavtaler

Alle fylker har inngått samarbeidsavtaler på fylkesnivå mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommuner. Avtalene beskriver samarbeidsområder, forankring, retningslinjer for samarbeidet og rollefordeling mellom partene. Områder kan for eksempel være karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, innvandrere, ungdom og innsatte, realkompetansevurdering, grunnleggende ferdigheter med mer. De fleste fylker har i tillegg inngått delavtaler på flere samarbeidsområder og eventuelt ytterligere rutinebeskrivelser. Det sistnevnte gjelder særlig detaljering av samhandlingen mellom NAV-kontor og oppfølgingstjenesten (OT) om ungdom i OTs målgruppe. Delavtaler angir mer konkret hvordan samhandlingen skal gjennomføres mellom partene, inkludering av andre samarbeidsparter med videre

Fylkesvise avtaler er et strategisk redskap for å systematisere og strukturere samarbeid. De er et grunnlag for gjensidig forpliktende samhandling om oppfølging og gjennomføring av tjenester og tiltak overfor brukere som avtalepartene har overlappende ansvar for.  

For å sikre informasjon til leseren om til en hver tid oppdaterte avtaler, anbefaler vi å gå inn på det enkelte fylkets hjemmeside, enten fylkeskommunen eller fylkessidene til NAV.

Gjennomføringen av Ny GIV oppfølgingsprosjektet som omhandler målgruppen til oppfølgingstjenesten (OT), ungdom 16-21 år, bygger på de fylkesvise samarbeidsavtalene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører Ny GIV i perioden 2010-2013, i et tett samarbeid mellom sentrale myndigheter, fylkeskommuner og NAV i fylkene. For mer informmasjon, se: www.kd.dep.no