Hvilke helseopplysninger og legeerklæringer trenger NAV - uføretrygd

  • Oppgi medisinsk diagnose for den sykdommen/skaden/lytet som forårsaker funksjonstapet. Diagnosen alene er ikke avgjørende. Det som har betydning er hvordan sykdommen innvirker på muligheten for å være i inntektsgivende arbeid.
  • Beskriv den medisinske lidelsen som har ført til funksjonstap av en slik art og i et slikt omfang at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen, slik at sammenhengen framgår.
  • Oppgi fra hvilket tidspunkt du anser at pasientens inntektsevne har vært varig nedsatt på grunn av sykdom/skade.
  • Beskriv utviklingen i pasientens sykdomsbilde, fra sykdommen oppsto og fram til i dag. Konsentrer opplysningene til det som er relevant for denne sykdommen.
  • Gjør rede for hvilken form for medisinsk utredning og behandling pasienten har gjennomført, hvor lenge den har vært forsøkt og hvilke resultater den har gitt. Likeledes om pasienten er henvist til ny medisinsk behandling/utredning, eventuelt om videre behandling eller annen behandling kan tenkes å føre til bedring av pasientens inntektsevne.
  • Gi opplysninger fra utredning/behandling dersom pasienten har vært hos spesialist.
  • Hvis det ikke finnes andre behandlingsmuligheter, er det en fordel om du forklarer dette.
  • Underbygg hvilke muligheter og begrensninger pasienten har i utførelsen av forskjellige oppgaver i din vurdering av funksjonsevne. Beskriv konkret hvordan vedkommende greier å utføre ulike typer oppgaver og gjøremål i tidligere arbeid og eventuelt annet arbeid, arbeidsrettede tiltak, samt i dagliglivet i form av husarbeid, omsorgsoppgaver, fritidsaktiviteter, osv. Fortell også hvordan du antar at pasientens funksjonsevne kan bli på sikt.
  • Din vurdering av funksjonsevnen vil inngå som en sentral del i NAVs arbeidsevnevurdering. NAV vil også legge vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter ved sin vurdering av hvor mye inntektsevnen er nedsatt.