Permittering og sykmelding

En arbeidsgiver har anledning til å permittere selv om arbeidstakeren er sykmeldt. Retten til sykepenger beholdes så lenge arbeidstakeren ble sykmeldt før permitteringen trådte i kraft. 

Pasienten er 100 % sykmeldt og blir så permittert

Du som sykmelder pasienten, må i hvert enkelt tilfelle vurdere om kriteriene for sykmelding fremdeles er oppfylt:

  • Du vurderer redusert funksjonsevne som skyldes sykdom eller skade, og sykmelder på vanlig måte. 
  • Du vurderer også friskmelding, altså om pasienten er arbeidsfør igjen, på vanlig måte. 

Dersom pasienten friskmeldes før permitteringsperioden er over, må pasienten registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. 

Pasienten er gradert sykmeldt og blir så permittert

Når pasienten er sykmeldt 50% eller mindre: 

  • Er man minst 50% arbeidsfør, kan man få en kombinasjon av dagpenger og sykepenger. Pasienten må i tilfelle registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. 

Når pasienten er sykmeldt mer enn 50%: 

  • Får man dagpenger og blir sykmeldt mer enn 50%, vil man ikke lenger ha rett til dagpenger, men kan ha rett til sykepenger fra første fraværsdag. Inntektsgrunnlaget blir det samme som dagpengene og hentes fra dagpengesaken. De ordinære vilkårene for sykepenger må være oppfylt.