Hvem kan få pleiepenger?

Hvis et barn under 18 år trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller en medfødt misdannelse, kan omsorgspersonene ha rett til pleiepenger. Det er et krav at den som søker må være borte fra arbeidet på grunn av barnets sykdom og derfor taper arbeidsinntekt.

To personer kan få pleiepenger samtidig hvis barnet er innlagt på sykehus, eller hvis det har så stort behov for omsorg og pleie at to personer må være tilstede samtidig.

Presisering om nyfødte

Når et nyfødt barn er innlagt på sykehus, vil begge foreldre som hovedregel ha rett til pleiepenger hele perioden barnet er innlagt. Dette gjelder uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og barnets behov for tilsyn og pleie. Det er likevel et krav at begge foreldrene er til stede på sykehuset. Barnet regnes som innlagt også hvis det får behandling og oppfølging i hjemmesykehus.

Det kan ikke gis pleiepenger for å ta vare på andre, friske barn. Se mer om hvem som kan få pleiepenger.

Hvem kan skrive legeerklæring?

Pleiepenger er ment for sykdomstilfeller av en viss alvorlighet. Dette er årsaken til at bare leger i spesialisthelsetjenesten kan skrive legeerklæring som legges ved søknaden. Selv om barnets tilstand ikke er alvorlig, vil de medisinske vilkårene som hovedregel være oppfylt hvis barnet har vært til undersøkelse eller behandling på sykehus.

 • De første åtte ukene må legeerklæringen være skrevet av en sykehuslege.
 • Etter åtte uker kan legeerklæringen være skrevet av en lege i spesialisthelsetjenesten uten tilknytning til en helseinstitusjon. Dette kan for eksempel være privatpraktiserende barnelege eller andre legespesialister.

Fastleger, spesialister i allmennmedisin, psykologer eller psykologspesialister kan ikke skrive legeerklæring til søknad om pleiepenger.

Hva må legeerklæringen inneholde?

Legeerklæringen må inneholde opplysninger om

 • diagnose eller diagnosekode, om mulig kodene fra ICD-10
 • barnets tilstand og funksjonsnivå på søknadstidspunktet og forventet tilstand i søknadsperioden.
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan i tillegg bruke CGAS (children’s global assessment scale) når barnets funksjonsnivå skal beskrives.
 • tidsrommet det er behov for pleiepenger
 • om barnet trenger tilsyn og pleie hele tiden på grunn av sykdom eller skade
 • om det er behov for mer enn én omsorgsperson på full tid
 • om barnet forventes å kunne gå i barnehage, på skole eller skolefritidsordning, enten på heltid eller deltid
 • nøyaktig periode for innleggelse hvis barnet har vært innlagt på sykehus

Av og til må omsorgspersonen være tilgjengelig også når barnet er i barnehage, skole eller liknende. Da må legen beskrive årsakssammenhengen mellom barnets tilstand og behovet for omsorgspersonen.

Ny legeerklæring etter 8 uker

NAV må ha ny søknad med ny legeerklæring etter åtte uker med pleiepenger. Legen må fremdeles dokumentere barnets tilstand og behov for tilsyn og pleie.

Hvilken form må legeerklæringen ha?

Legeerklæringen trenger ikke være skrevet på NAVs søknadsskjema for pleiepenger. Legeerklæringen kan være kopi av epikrise, bekreftelse på innleggelse eller fritekst på et ark. Det vesentlige er at NAV får de nødvendige opplysningene for å behandle søknaden.

De fleste som søker om pleiepenger kan nå bruke den digitale søknaden. Da tar de bare bilde av legeerklæringen og laster den opp. Søknaden er å finne på nav.no/pleiepenger.