Hvem kan få pleiepenger?

Hvis et barn under 18 år trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller en medfødt misdannelse, kan omsorgspersonene ha rett til pleiepenger. Det er et krav at den som søker må være borte fra arbeidet på grunn av barnets sykdom og derfor taper arbeidsinntekt.

To personer kan få pleiepenger samtidig hvis barnet er innlagt på sykehus, eller hvis det har så stort behov for omsorg og pleie at to personer må være tilstede samtidig.

Nytt i forbindelse med pandemien

NAV gjør unntak fra kravet om legeerklæring for søknader om pleiepenger for sykt barn i forbindelse med koronaviruset. Endringene er midlertidige for perioden 16. mars til og med 31. desember 2020. 

NAV godtar nå følgende:

  • Bekreftelse på innleggelse, behandling eller undersøkelse ved sykehus eller helseinstitusjon. Bekreftelsen må inneholde periode eller dato, men må ikke være signert av lege.
  • Erklæring fra psykolog eller psykologspesialist som behandler barnet
  • Legeerklæring fra fastlege. Legen må beskrive barnets medisinske tilstand og behovet for tilsyn og pleie.

Ved søknad om forlengelse av pleiepenger kan vi i enkelte tilfeller behandle saken uten ny legeerklæring. Det kan for eksempel gjelde ved alvorlig og langvarig sykdom. Ved behov for mer dokumentasjon, kan den som søker sende ny legeerklæring fra fastlege.

Har du spørsmål om den midlertidige praksisen? Kontakt lege- og behandlertelefonen: 55 55 33 36, tast 2. 

Presisering om nyfødte

Når et nyfødt barn er innlagt på sykehus, vil begge foreldre som hovedregel ha rett til pleiepenger hele perioden barnet er innlagt. Dette gjelder uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og barnets behov for tilsyn og pleie. Det er likevel et krav at begge foreldrene er til stede på sykehuset. Barnet regnes som innlagt også hvis det får behandling og oppfølging i hjemmesykehus.

Det kan ikke gis pleiepenger for å ta vare på andre, friske barn. Se mer om hvem som kan få pleiepenger.

Nytt om nyfødte fra 27. mars 2020

Fra 27. mars vil det være enklere for foreldre til nyfødte å motta pleiepenger og foreldrepenger samtidig. Hvis for eksempel mor mottar foreldrepenger etter at barnet er skrevet ut fra sykehus, kan far søke om å få innvilget pleiepenger for samme periode. Vilkårene for rett til pleiepenger må være oppfylt. Det betyr at barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom. 

Hvilken form må legeerklæringen ha?

Legeerklæringen trenger ikke være skrevet på NAVs søknadsskjema for pleiepenger. Legeerklæringen kan være kopi av epikrise, bekreftelse på innleggelse eller fritekst på et ark. Det vesentlige er at NAV får de nødvendige opplysningene for å behandle søknaden.

De fleste som søker om pleiepenger kan nå bruke den digitale søknaden. Da tar de bare bilde av legeerklæringen og laster den opp. Søknaden er å finne på nav.no/pleiepenger

Hva sier loven om pleiepenger?

Her kan du lese om hva som står i loven om pleiepenger

I forbindelse med koronapandemien er det vedtatt noen unntak fra loven for kalenderåret 2020. Du kan lese mer om unntakene i den midlertidige forskriften.