Hva menes med tilstrekkelig kunnskap?

For å kunne sykmelde må du kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i sykmeldingsarbeid. Kravet til kunnskap kan oppfylles gjennom ett av tre likestilte alternativer:      

  • Gjennomført e-læringskurs i sykmeldingsarbeid
  • Gjennomført kurs i emnet trygdemedisin i henhold til FOR 2005-12-19 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. (Registreres ved avkryssing i og innsending av egenerklæring.) 
  • Utfylt egenerklæring der du redegjør for hvordan du har tilegnet deg kunnskap om følgende tema:

 

  • Regelverket for sykmelding, herunder medisinsk vurdering av vilkår for rett til sykepenger, funksjons- og arbeidsevnevurdering
  • Vurdering av arbeids- og aktivitetsmuligheter til tross for sykdom/skade
  • Vurdering av alternativer til sykmelding
  • Sykefraværsoppfølging og de ulike aktørers ansvar og plikter på sykefraværsområdet. Legens rolle og samhandling med øvrige aktører i sykefraværsarbeidet (legens samhandling med sykmeldt arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV), herunder bruk av oppfølgingsplan og deltakelse i dialogmøter.
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidstakers medvirkningsplikt.
  • Utfylling og bruk av sykmeldingsblanketten
  • Arbeidsrettede tiltak og virkemidler

Det er i egenerklæringen ikke tilstrekkelig å vise til (lang) generell praksis. Hensikten med forskriften og kravet om obligatorisk opplæring er å sikre at leger som skal sykmelde, har gjennomgått kurs i sykmeldingsarbeid som er kvalitetssikret i henhold til myndighetenes føringer på området. Kunnskap kan for eksempel være tilegnet gjennom kurs, veiledning, spesialisering/resertifisering som allmennlege eller andre spesialiteter hvis temaene har inngått der. Disse må oppgis spesifikt med tittel, tidspunkt, arrangør o.l. Eksemplene er ikke uttømmende.  

 Ved eventuell stikkprøvekontroll må dette kunne dokumenteres.