Utredning av e-konsultasjon og sykmelding

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet vurdert konsekvensen av å tillate sykmelding ved e-konsultasjoner.

Det er i dag et krav til personlig oppmøte hos legen for å få sykmelding. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet fikk fra august 2019 et felles oppdrag om å vurdere konsekvensen av å tillate sykmelding ved e-konsultasjon fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratene leverte en samlet utredning den 19 mars 2020. Du kan laste ned utredningen her.   Direktoratene mener at e-konsultasjon kan være et godt verktøy for den som sykmelder i mange situasjoner og anbefaler å tillate e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding, så lenge pasienten er kjent for den som sykmelder.    Utredningen bygger videre på en rapport fra Helsedirektoratet og Direktoratet for E-helse om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt fra 2018.    I forbindelse med covid-19-pandemien er det gjort unntak fra kravet til personlig oppmøte for sykmelding. Se egen nyhetssak på nav.no.