Kategori 1: Smittet eller antatt smittet

Pasienter som er eller antas å være smittet av koronavirus kan ha rett til sykepenger.  

Pasienter med luftveisinfeksjon faller inn under kategorien antatt smittet av koronavirus. Vi viser til at Helsemyndighetene anbefaler pasienter som har luftveisinfeksjon å holde seg hjemme i inntil 1 dag etter at de har blitt symptomfrie så lenge covid-19 ikke er utelukket. 

Lovhjemmel: Personer som har, eller etter en faglig vurdering fra lege antas å ha, en smittsom sykdom, jf smittevernloven § 1-3 nr 2, vil kunne ha rett til sykepenger etter alminnelige regler i folketrygdloven § 8-4 første ledd.  

Kategori 2: Karantene

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene. 

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Lovhjemmel: Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det gis rett til sykepenger etter folketrygdloven §8-4 tredje ledd bokstav f. 

Sykmelding krever ikke personlig fremmøte

Under covid-19-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.

Tilbakedatering av sykmeldinger

NAV godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus og ved pålagt karantene. I slike tilfeller trenger du ikke å fylle inn dato for kontakt med pasienten (punkt 11.1) og begrunnelse for tilbakedateringen (punkt 11.2).

Slik fyller du ut sykmeldingen

Du fyller ut sykmeldingen på ordinært vis dersom pasienten er smittet eller antas å være smittet. 

Du skal bruke en nyopprettet ICPC-2 diagnosekode ved mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (FHI.no) så snart diagnosekoden er tilgjengelig i ditt EPJ-system. 
 
Dersom pasienten er i pålagt karantene av myndighetene, skal du fylle ut punkt 3.3.1 i sykmeldingen (annen lovfestet fraværsgrunn) og velge 8-4 tredje ledd bokstav f (smittefare). Hvis pasienten i tillegg er smittet eller antatt smittet, skal du også bruke den nye diagnosekoden for covid-19. 

Husk alltid å spørre om pasienten kan jobbe hjemmefra

Selv om pasienten er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene kan det hende at pasienten er i stand til å fortsette sitt arbeid med hjemmekontor eller andre løsninger. Da har pasienten ikke rett til sykmelding. Husk derfor alltid å spørre om pasienten kan utføre arbeid hjemmefra dersom du vurderer at helsen tillater dette. 

Det oppfordres til mest mulig fleksibilitet fra arbeidsgiver og arbeidstaker knyttet til hjemmekontor og andre løsninger som kan legge til rette for at arbeid kan gjennomføres på tross av karantene eller smitte.  

Vi oppfordrer til bruk av egenmelding så langt det er mulig
Dersom pasienten er pålagt karantene, oppfordrer vi til å snakke med arbeidsgiveren om bruk av egenmelding før man tar kontakt med lege. 

Krav om sykepenger på grunn av lovpålagt karantene bør som hovedregel dokumenteres med egenmelding fra arbeidstakeren, ettersom avgjørelse om karantene tas uavhengig av lege.

Dersom pasienten ikke kan bruke egenmelding, må fraværet dokumenteres med sykmelding.

Hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene

Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger. 

Vi oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. 

Risikogruppe - ønsker å unngå smitte

Pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet, har ikke automatisk rett til sykepenger. 

Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger. De oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgiveren sin for å finne løsninger. 

Pasienter som er hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager

Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til å bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Stortinget vedtok 20. mars å fjerne kravet til legeerklæring ved utbetaling av omsorgspenger.

Les om rett til omsorgspenger i forbindelse med koronaviruset. 

Stengte virksomheter og permitteringer gir ikke rett til sykepenger

Pasienter som er permittert, kan ha rett på dagpenger. Dersom de i tillegg er syke, kan de ha rett til sykepenger. 

  1. Permitterte kan ha rett til dagpenger. Les ompermittering som følge av koronaviruset. 
  2. De som er smittet, antas å være smittet, eller pålagt karantene på grunn av koronavirus, har rett til sykmelding. 

Utenlandsopphold

Stengte grenser og manglende flyforbindelse gir ikke alene grunnlag for sykmelding. 
 
Friske pasienter som er i utlandet, vil bli pålagt karantene dersom de kommer til Norge, og de vil da kunne sykmeldes. 
 
Pasienter som oppholder seg i et annet EU/EØS-land, kan sykmeldes på samme vis som pasienter i Norge.  
 
Ved opphold utenfor EU/EØS gjelder følgende:

  • Hvis pasientene er smittet eller antatt smittet av covid-19, kan de sykmeldes.
  • Hvis pasientene var sykmeldt på utreisetidspunktet, kan de få forlenget søknaden om utenlandsopphold dersom covid-19 pandemien gjør at de ikke kommer seg hjem til Norge.

Nye regler

Det pågår et arbeid med å avklare konsekvenser av nye regler som vedtas i Stortinget. Følgende er avklart:

Se for øvrig samlesiden Korona - informasjon fra NAV

NAVs legetelefon svarer deg

Ring 55 55 33 36 og tast 2. Åpen mandag-fredag 9-15.