Slik sykmelder leger ved koronavirus

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig.

Kategori 1: Smittet eller antatt smittet

Pasienter som er eller antas å være smittet av koronavirus kan ha rett til sykepenger.  

Pasienter med luftveisinfeksjoner faller inn under kategorien antatt smittet av koronavirus. Behov for sykmelding må vurderes ut fra nasjonale og eventuelt lokale anbefalinger av helsemyndighetene. 

Lovhjemmel: Personer som har, eller etter en faglig vurdering fra lege antas å ha, en smittsom sykdom, jf smittevernloven § 1-3 nr 2, vil kunne ha rett til sykepenger etter alminnelige regler i folketrygdloven § 8-4 første ledd.  

Kategori 2: Karantene

Pålagt karantene

 • Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene (helsenorge.no), kan ha rett til sykepenger.
 • Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykmelding. 
 • Ventekarantene (fhi.no) i henhold til anbefaling fra helsemyndighetene gir også rett til sykmelding. Ventekarantene brukes for nærkontaktens husstandsmedlemmer, og eventuelt kjæreste, fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. 

Hvis ikke pasienten kan jobbe hjemmefra, bør du skrive sykmelding. 

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene. 

Arbeidstakere som reiser inn i Norge

Den som pendler mellom Norge og utlandet, kan bli pålagt karantene ved innreise til Norge. Arbeidstakeren vil kunne ha rett til sykepenger hvis karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren. Les mer om hvem av disse arbeidstakerne som har rett til sykepenger.

Pasienter som bryter reiseråd

Pasienter som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om pasienten kan bli nektet sykepenger.

Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som pasienten er i utlandet, slik at pasienten blir pålagt karantene ved hjemkomst, kan pasienten sykmeldes. 

Er du usikker på om pasienten har vært uaktsom og ikke fulgt myndighetenes reiseråd, kan du opplyse om  dette i sykmeldingens felt til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan deretter vurdere om de vil bestride sykmeldingen eller ikke.

Kategori 3: Risikogruppe

Pasienter med risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan i særskilte tilfeller sykmeldes.

For pasienter som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, må du alltid vurdere:

 • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av covid-19? 
 • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
 • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd? 
 • Kan pasienten jobbe gradert? 

Dersom pasienten må sykmeldes 100%, må du opplyse i sykmeldingen hvilken vurdering som er gjort og hva som eventuelt skal til for at pasienten kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis. 

Bruk diagnose A23 som hoveddiagnose. Pasientens grunnsykdom bør brukes som bidiagnose. 

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no).

Sykmelding krever ikke personlig fremmøte

Under covid-19-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.

Tilbakedatering av sykmeldinger

NAV godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus og ved pålagt karantene. I slike tilfeller trenger du ikke å fylle inn dato for kontakt med pasienten (punkt 11.1) og begrunnelse for tilbakedateringen (punkt 11.2).

Behov for flere sykmeldinger

Er pasienten delvis permittert på sykmeldingstidspunktet og blir arbeidsufør både som arbeidstaker og arbeidsledig/permittert, må du skrive to sykmeldinger. Dette er viktig for at pasienten ikke skal gå glipp av sykepenger.

 1. Sykmeldingen til arbeidsgiveren:
  • Du krysser av for flere arbeidsgivere og fyller ut sykmeldingen på vanlig måte med riktig prosent for arbeidsforholdet på sykmeldingstidspunktet.
 2. Sykmeldingen som gjelder for arbeidsledigheten/permitteringen:
  • Du skriver permittert i feltet for arbeidsgiver og angir riktig prosent for denne delen.

Slik fyller du ut sykmeldingen

Følgende ICPC-2 koder skal benyttes for covid-19:

 • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
 • R992 Covid-19 (bekreftet) 

Se Folkehelseinstittuttets beskrivelse av mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (fhi.no).  

Karantene

Ved karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA. Denne gir bare rett til sykepenger ved pålagt karantene i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Influensa

I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

Symptomer uten mistanke om covid-19

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om covid-19, bør det kodes med relevant diagnose som for eksempel R05 hoste, R07 nesetetthet eller R74 akutt øvre luftveisinfeksjon.

Husk alltid å spørre om pasienten kan jobbe hjemmefra

Selv om pasienten er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, kan det hende at pasienten er i stand til å fortsette sitt arbeid med hjemmekontor eller andre løsninger. Da har pasienten ikke rett til sykmelding. Husk derfor alltid å spørre om pasienten kan utføre arbeid hjemmefra dersom du vurderer at helsen tillater dette. 

Retten til utvidet bruk av egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. Hvis pasienten ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren, trenger pasienten legeerklæring/sykmelding fra fjerde dag.

Hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene

Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger. 

Vi oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. 

Omsorgsdager og legens rolle

På grunn av koronasituasjonen kan ikke arbeidsgiver kreve legeerklæring fra 4. dag. Dette er en midlertidig regel, som gjelder til og med 31. desember 2021.

Foreldre som er yrkesaktive, har rett til å bruke omsorgsdager når barnehage eller skole har stengt på grunn av koronaviruset.

Når barnehage og skole er åpen, kan yrkesaktive foreldre bruke omsorgsdager hvis de må holde barn hjemme av særlige smittevernhensyn. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Dette  gjelder til og med 31. desember 2021.

I slike situasjoner må foreldre få en bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Legen skal ikke oppgi diagnose eller hvilket familiemedlem det gjelder. Bekreftelsen leveres av foreldrene til arbeidsgiver.

Les om rett til omsorgspenger i forbindelse med koronaviruset. 

Stengte virksomheter og permitteringer gir ikke rett til sykepenger

Pasienter som er permittert, kan ha rett til dagpenger. Dersom de i tillegg er syke, kan de ha rett til sykepenger. Les om permittering og sykmelding.

Når arbeidsgiveren nekter arbeidstakeren å møte på arbeidsplassen 

Arbeidstakere som bor i kommuner med høyt smittetrykk, kan i enkelte tilfeller bli bedt av arbeidsgiveren om å holde seg hjemme i karantene og teste seg. Dette anses som en forebyggende beslutning fra arbeidsgiverens side og gir i seg selv ikke rett til sykmelding. 

Dersom arbeidsgiveren er pålagt å gjennomføre testing og iverksette karantenetiltak etter helse- og smittevernlovgivningen, kan arbeidstakeren ha rett til sykmelding.

Utenlandsopphold

Stengte grenser og manglende flyforbindelse gir ikke alene grunnlag for sykmelding.    Friske pasienter som er i utlandet, vil bli pålagt karantene dersom de kommer til Norge, og de vil da kunne sykmeldes.    Pasienter som oppholder seg i et annet EU/EØS-land, kan sykmeldes på samme vis som pasienter i Norge.     Ved opphold utenfor EU/EØS gjelder følgende:

 • Hvis pasientene er smittet eller antatt smittet av covid-19, kan de sykmeldes.
 • Hvis pasientene var sykmeldt på utreisetidspunktet, kan de få forlenget søknaden om utenlandsopphold dersom covid-19 pandemien gjør at de ikke kommer seg hjem til Norge.

NAVs legetelefon svarer deg

Ring 55 55 33 36 og tast 2. Åpen mandag-fredag 9-15.