For legen: Sykmelding ved koronavirus

Undersøk alltid om hjemmekontor eller egenmelding er mulig i stedet for sykmelding.

Husk å spørre om pasienten kan jobbe hjemmefra

Vi oppfordrer alle som er pålagt karantene å snakke med arbeidsgiveren om muligheten til å jobbe hjemmefra før de tar kontakt med lege. 

Retten til utvidet bruk av egenmelding opphørte 1. juni, men arbeidsgiveren kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. Hvis pasienten ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren, trenger pasienten legeerklæring/sykmelding fra fjerde dag.

Disse kan sykmeldes:

 1. Smittet eller antatt smittet av koronavirus, inkludert pasienter med luftveisinfeksjon
 2. Pålagt å være i karantene 

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, har rett til sykmelding. Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykmelding.

Hvis ikke pasienten kan jobbe hjemmefra, bør du skrive sykmelding.

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Arbeidstakere som reiser inn i Norge

Den som pendler mellom Norge og utlandet, kan bli pålagt karantene ved innreise til Norge. Arbeidstakeren vil kunne ha rett til sykepenger hvis karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren og det medfører tap av pensjonsgivende inntekt. Les mer om hvem av disse arbeidstakerne som har rett til sykepenger.

Pasienter som bryter reiseråd

Pasienter som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger. Denne regelen gjelder ikke arbeidstakere som pendler til utlandet, og som må tilbringe friperiodene siden i utlandet. Se punktet over.

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om pasienten kan bli nektet sykepenger. Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som pasienten er i utlandet, slik at pasienten blir pålagt karantene ved hjemkomst, kan pasienten sykmeldes. 

Er du usikker på om pasienten har vært uaktsom og ikke fulgt myndighetenes reiseråd, kan du opplyse om  dette i sykmeldingens felt til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan deretter vurdere om de vil betvile sykmeldingen eller ikke.

Disse kan ikke sykmeldes:

 • Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan søke om dagpenger. Da må de registrere seg som arbeidssøker.
 • Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter. 
 • De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De kan bruke omsorgsdager. 
 • De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger sammen med arbeidsgiveren. 

Disse kan ha rett til sykmelding:

 • Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder karantene og mulighet for hjemmearbeid.  
 • Pasienter med risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan i særskilte tilfeller sykmeldes.

Hvordan vurdere sykmelding for pasienter i risikogruppen?

For pasienter som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, må du alltid vurdere:

 • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av covid-19? 
 • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
 • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd? 
 • Kan pasienten jobbe gradert? 
 • Dersom pasienten må sykmeldes 100%, må du opplyse i sykmeldingen hvilken vurdering som er gjort og hva som eventuelt skal til for at pasienten kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis. 
 • Bruk diagnose A23 som hoveddiagnose. For pasienter med grunnsykdom, sett grunnsykdommen som bidiagnose.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no).

Behov for flere sykmeldinger

Er pasienten delvis permittert på sykmeldingstidspunktet og blir arbeidsufør både som arbeidstaker og arbeidsledig/permittert, må du skrive to sykmeldinger. Dette er viktig for at pasienten ikke skal gå glipp av sykepenger.

 1. Sykmeldingen til arbeidsgiveren:
  • Du krysser av for flere arbeidsgivere og fyller ut sykmeldingen på vanlig måte med riktig prosent for arbeidsforholdet på sykmeldingstidspunktet.
 2. Sykmeldingen som gjelder for arbeidsledigheten/permitteringen:
  • Du skriver permittert i feltet for arbeidsgiver og angir riktig prosent for denne delen.

Ikke krav om personlig frammøte

Under pandemien har Stortinget gjort unntak fra kravet om personlig frammøte

Tilbakedatering av sykmeldinger

NAV godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus og ved pålagt karantene. I slike tilfeller trenger du ikke å fylle inn dato for kontakt med pasienten (punkt 11.1) og begrunnelse for tilbakedateringen (punkt 11.2).

Slik fyller du ut sykmeldingen

Følgende ICPC-2 koder skal benyttes for covid-19:

 • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
 • R992 Covid-19 (bekreftet) 

Se Folkehelseinstittuttets beskrivelse av mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (fhi.no).  

Karantene

Ved karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA. Denne gir bare rett til sykepenger ved pålagt karantene i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Influensa

I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

Symptomer uten mistanke om covid-19

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om covid-19, bør det kodes med relevant diagnose som for eksempel R05 hoste, R07 nesetetthet eller R74 akutt øvre luftveisinfeksjon.

Stengte virksomheter og permitteringer gir ikke rett til sykepenger

Pasienter som er permittert, kan ha rett til dagpenger. Dersom de i tillegg er syke, kan de ha rett til sykepenger. Les om permittering og sykmelding.

Utenlandsopphold

Stengte grenser og manglende flyforbindelse gir ikke alene grunnlag for sykmelding. 
 
Friske pasienter som er i utlandet, vil bli pålagt karantene dersom de kommer til Norge, og de vil da kunne sykmeldes. 
 
Pasienter som oppholder seg i et annet EU/EØS-land, kan sykmeldes på samme vis som pasienter i Norge.  
 
Ved opphold utenfor EU/EØS gjelder følgende:

 • Hvis pasientene er smittet eller antatt smittet av covid-19, kan de sykmeldes.
 • Hvis pasientene var sykmeldt på utreisetidspunktet, kan de få forlenget søknaden om utenlandsopphold dersom covid-19 pandemien gjør at de ikke kommer seg hjem til Norge.

Omsorgsdager og legens rolle

Stortinget vedtok 20. mars å fjerne kravet til legeerklæring ved utbetaling av omsorgspenger ut 2020.

Foreldre som er yrkesaktive, har rett til å bruke omsorgsdager når barnehage eller skole har stengt på grunn av koronaviruset.

Når barnehage og skole åpner igjen, kan yrkesaktive foreldre  bruke omsorgsdager hvis de må holde barn hjemme av særlige smittevernhensyn. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Dette ble fastsatt i statsråd 17. april og gjelder til og med 31. desember 2020.

I slike situasjoner må foreldre få en bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Legen skal ikke oppgi diagnose eller hvilket familiemedlem det gjelder. Bekreftelsen leveres av foreldrene til den som skal utbetale omsorgspenger.

Les om rett til omsorgspenger i forbindelse med koronaviruset. 

Mer informasjon

NAVs legetelefon svarer deg på 55 55 33 36, tast 2. Åpen mandag-fredag 9-15.