Tiltak og virkemidler for å komme i jobb

NAV har ulike tiltak og virkemidler hvor målet er å bidra til at flere kommer i jobb. Her kan du som er lege eller annen behandler lese mer om disse.

HelseArbeid

Satsingen er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV.

HelseIArbeid har to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak.

Bedriftstiltaket består av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, etterfulgt av en IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag.

Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (poliklinikk) etter henvisning fra fastlege.

Arbeid og psykisk helse

Veilednings- og oppfølgingslos er et tilbud til personer som trenger sammensatte tjenester og skreddersydd oppfølging over tid for å komme ut i arbeid eller aktivitet.

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer. Målet er å komme ut i ordinært arbeid.

Medarbeider med brukererfaring (MB) er et kvalifiseringstilbud for personer som har erfaring som bruker av psykiske helsetjenester. Opplæringen kvalifiserer for arbeid i bedrifter eller organisasjoner som gir service til personer med psykiske helseproblemer

Senter for jobbmestring er et tilbud til personer som sliter med lett til moderat angst og/eller depresjon, hvor symptomene gjør det vanskelig å fungere i arbeid eller at man strever i jobbhverdagen. Målet er å hjelpe vedkommende til å mestre symptomene og til å forbli i jobb eller raskt å komme tilbake i arbeid.

Studie med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for personer med en psykisk lidelse og som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning. SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Man får også oppfølging ved overgang til arbeid.

Vilje Viser Vei-tiltakene er arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening inne på bedriften eller ute hos en ordinær arbeidsgiver. Man vil få tett individuell oppfølging over tid.

Andre tiltak for å komme i eller beholde arbeid

Arbeidsforberedende trening
Arbeidsforberedende trening er et tiltak for dem som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før de går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Midlertidig lønnstilskudd
Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få jobb, ved at man kan bli ansatt i en virksomhet i en begrenset periode. Man får ordinær lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling, mens arbeidsgiveren får et tilskudd til lønnen til arbeidstakeren.

Arbeids- og utdanningsreiser
De som har varige forflytningsvansker som ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Ordningen innebærer at man kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Avklaring
Avklaring er rettet mot dem som er usikre på hva de kan jobbe med fordi de for eksempel har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet.

Oppfølgingstiltak
Oppfølgingstiltak er for dem som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Dette kan være en mentor på arbeids- eller studieplassen eller støtte fra en veileder.

Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer vedkommende i å delta i arbeidslivet.

Tilrettelegging
NAV har flere tiltak som kan være aktuelle for dem som kan jobbe hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. Man kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene. NAV kan også tilby hjelpemidler eller gi tilskudd til arbeidsgiveren for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Varig tilrettelagt arbeid
Den som mottar uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.