NAV sin rolle

NAV har et faglig, økonomisk og administrativt ansvar for hjelpemidler og tilrettelegging av miljø for personer med nedsatt funksjonsevne. NAV skal gi retningslinjer om saksbehandling og administrative forhold, har resultatansvar på området og rapporterer til Arbeids- og sosialdepartementet.

NAVs rolle og ansvar innebærer å:

 • Gi rammebetingelser slik at tilbudet til brukeren, uavhengig av bosted, blir mest mulig likt.
 • Bidra til god dialog mellom alle involverte i formidlingen av hjelpemidler
 • Samarbeide med ulike fag- og forskningsmiljøer og dermed å ivareta og koordinere kompetanse på fagområder knyttet til habilitering og rehabilitering.
 • Jobbe med vedlikehold og utvikling av fagkompetansen blant annet ved å tilby kurs og videreutdanning.
 • Bidra til tilstrekkelig kompetanse om produkter og markeder på hjelpemiddelområdet
 • Planlegge, styre og utvikle virksomheten.
 • Informere internt og eksternt om fagområdet.
 • Delta i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Kontor for brukeranskaffelser i NAV sin rolle

Kontor for brukeranskaffelser er ansvarlig for å gjennomføre anskaffelsesprosesser, i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser m.v., om levering av hjelpemidler og tjenester til NAV, etter avtale med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

NAV Hjelpemiddelsentraler sin rolle og ansvar

NAV Hjelpemiddelsentralers overordnede ansvar i formidlingen er blant annet beskrevet i ”Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar”, ”Forskrift om habilitering og rehabilitering” og ”Lov om folketrygd”. Disse dokumentene peker blant annet på:

 • NAV Hjelpemiddelsentralers overordnede og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler for funksjonshemmede.
 • NAV Hjelpemiddelsentralers rolle som kjøper av varer og tjenester.
 • NAV Hjelpemiddelsentralers ansvar for forvaltningen av hjelpemidlene, effektiv utnyttelse av hjelpemiddelparken og gjenbruk.
 • NAV Hjelpemiddelsentralers resultatansvar for hjelpemiddelområdet.
 • Hjelpemiddelformidlingen som en del av en plan (for eksempel rehabiliteringsplan og individuelle planer).

Leverandøren sin rolle

Leverandøren markedsfører og selger hjelpemidler og/eller tjenester knyttet til tekniske tiltak for funksjonshemmede. Priser og leveringsvilkår skal i hovedsak være regulert i sentrale NAV. Leverandøren kan også være produsent med direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentraler. Leverandøren kan også være en bedrift som er mellomleddet mellom produsent og kjøper, og som formidler signaler fra markedet til produsent. Leverandøren skal ikke ta direkte kontakt med bruker i den hensikt å formidle egne produkter uten at dette er avtalt med NAV Hjelpemiddelsentraler.

Produsenten sin rolle

Produsenter lager hjelpemidler både for salg i Norge og internasjonalt. Produsenten opererer enten via en leverandør eller direkte med egen salgsorganisasjon i det norske markedet. Produsenten har behov for tilbakemeldinger fra markedet og dette skal organiseres i samarbeid med NAV og andre berørte parter.

Melanor sin rolle

Melanor skal bidra til økt forståelse for bransjen og en optimal organisering av forholdet mellom helsevesen og leverandør, slik at distribusjon og bruk av medisinsk utstyr og hjelpemidler gir størst mulig samfunnsøkonomisk effekt.