Andrelinjetjenesten

Den mer spesialiserte delen av hjelpeapparatet betegnes som andrelinjetjenesten. Som regel er dette instanser som førstelinjen henviser brukere til ved behov. NAV Hjelpemiddelsentraler er i hovedsak en andrelinjetjeneste og et ressurs- og kompetansesenter i hjelpemiddelformidling. NAV hjelpemiddelsentraler kan i noen situasjoner opptre som førstelinje, for eksempel ved tolking for døve og hørselshemmede.

 Kontor for brukeranskaffelser i NAV

Kontor for brukeranskaffelser har ansvaret for å gjennomføre prosesser om levering av hjelpemidler og tjenester etter avtale med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Anskaffelsesteam

NAV oppretter team for å gjennomføre anskaffelsen på det enkelte produktområde. Teamet ledes av anskaffelsesansvarlig fra Kontor for brukeranskaffelser. For øvrig bemannes teamet i hovedsak med ansatte fra NAV Hjelpemiddelsentraler. Teamet skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre anskaffelsen.

Formidling av hjelpemidler

Formidling er en prosess som avdekker behov for hjelpemidler, anskaffelser og eventuelt tilpasninger, opplæring i bruk og oppfølging etter at hjelpemidlene er tatt i bruk. Dette krever samhandling mellom bruker, omgivelser, formidler og eventuelt andre aktører i og utenfor formidlingssystemet. Målet er å finne hensiktsmessige løsninger på brukers praktiske problemer.

Førstelinjetjenesten

I denne sammenheng defineres førstelinjetjenesten som fagpersonell ansatt i kommune eller i lokale institusjoner.

Gjenbruk

Når hjelpemidlet lånes ut mer enn en gang kalles det gjenbruk. Før hjelpemidlet kan lånes ut til ny bruker skal det rengjøres og settes i stand, slik at det fungerer fullverdig både funksjonelt og teknisk.

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel er et hvert produkt eller utstyr som er finansiert av folketrygden for å kompensere for skade, lyte eller funksjonshemming. Begrepet omfatter også tilpasninger av utstyr og biler.

Kassasjon, utrangering, avhending eller salg

Avdelingsdirektør ved NAV Hjelpemiddelsentral bemyndiger et kassasjonsutvalg bestående av minst to personer som skal foreta kassasjon, utrangering, avhending eller salg av hjelpemidler. I hovedsak foregår avhending ved at NAV Hjelpemiddelsentraler overdrar brukte hjelpemidler til kommuner eller ideelle organisasjoner.

All utrangering, kassasjon og avhending av hjelpemidler skal skje i samsvar med ”Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten” og ”Retningslinjer i forbindelse med kassasjon, utrangering og avhending av hjelpemidler”, fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det er laget egne logistikkrutiner og registreringsinstruks som beskriver hvordan området skal håndteres av NAV Hjelpemiddelsentraler.

Leverandør

Leverandører er de som tilbyr salg av hjelpemidler og tjenester til NAV Hjelpemiddelsentraler.

Melanor – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Melanor organiserer rundt 150 leverandører av medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hjelpemidler for funksjonshemmede i Norge. Organisasjonens mål er gjennom aktiv dialog og samhandling å bidra til at anskaffelse, distribusjon og bruk av hjelpemidler skjer til beste for brukerne, basert på samfunnsøkonomiske prinsipper.

NAV Hjelpemiddelsentraler

NAV Hjelpemiddelsentraler har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler for funksjonshemmede. Ansvar og funksjon er beskrevet i forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar. 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har det økonomiske og administrative ansvaret for hjelpemiddelsentralene. De skal blant annet se til at rettighetene i folketrygdloven og intensjonen med den ivaretas, og sikre at brukerne får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor.

Sentral forsyningsenhet (SFE)

SFE er NAV Hjelpemiddelsentralers logistikkressurs for produkter som er definert som sentralenes lagervare. Hovedoppgaven til SFE er å bestille alt som er styrt på ”minmax” innkjøp til sentralenes lager. SFE skal følge opp bestillingene og leverandørene.

Spesialtilpasning

Individuell tilpasning er endring på produktets avtalefestede standardutrustning ved bruk av for eksempel tilbehør fra annen leverandør enn produktleverandøren og/eller løsninger laget for en bestemt bruker

Tilpasning

Tilpasning er endring på produktets avtalefestede standardutrustning ved bruk av tilbehør som inngår i leverandørens avtalefestede tilbehørssortiment.

Tredjelinjetjeneste

Spesialiserte institusjoner, som regel med landsfunksjon, kalles tredjelinjetjenesten. Det er andrelinjetjenesten som i hovedsak henviser brukerne til disse sentrale institusjonene.

Utprøving

Når brukeren prøver ett eller flere hjelpemidler for å finne den løsningen som passer best, kalles det en utprøving. NAV Hjelpemiddelsentraler låner ut hjelpemidler fra sitt lager, eller rekvirerer dem fra leverandør.

Varig utlån

Behov utover to-tre år defineres som varig utlån. Utlån av tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentraler, etter vedtak ifølge lov om folketrygd, betegnes som varig utlån. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake når det ikke lenger er behov for det. Motorkjøretøy og utstyr/tilpasning gis etter forskrift om stønad til motorkjøretøyer eller annet transporthjelpemiddel.